Συνπροσευχη: Οι εντολες Του Θεου περιεχουν καταθεση αξιων οι οποιες διασφαλιζουν την αιωνια προσωπικη σχεση Του ανθρωπου με Τον Θεό!

Οἱ Ἱ. Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, μέ οἰκουμενικό κῦρος,
πού ἀναφέρονται στήν ἀπαγόρευση συμπροσευχῆς μέ αἱρετικούς εἶναι:

Πρεσβύτερος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

 1. Κανών Ι’ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
  “Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κᾄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὖτος ἀφοριζέσθω”.
 2. Κανών ΙΑ΄τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
  “Εἴ τις καθῃρημένῳ , κληρικός ὤν, κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός”.
 3. Κανών ΜΕ’ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
  “Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἥ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω”.
 4. Κανών ΞΕ’ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
  “Εἴ τις Κληρικός, ἤ Λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καί καθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω”.
 5. Κανών ΟΑ΄ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
  “Εἴ τις Χριστιανός ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς ἰερόν ἐθνῶν, ἤ εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν, ἤ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω”.
 6. Κανών ΣΤ’ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
  “Περί τοῦ μή συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τόν οἶκον τοῦΘεοῦ, ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει”.
 7. Κανών Θ’ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τποικῆς Συνόδου: 
  “Περί τοῦ μή συγχωρεῖν εἰς τά κοιμητήρια, ἤ εἰς τά λεγόμενα μαρτύρια πάντων τῶν αἱρετικῶν ἀπιέναι τούς τῆς Ἐκκλησίας, εὐχῆς ἤ θεραπείας ἕνεκα, ἀλλά τούς τοιούτους, ἐάν ὧσι πιστοί, ἀκοινωνήτους γίνεσθαι μέχρι τινός, μετανοοῦντας δέ, καί ἐξομολογουμένους ἐσφάλθαι, παραδέχεσθαι”.
 8. Κανών ΛΒ’ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
  “ὅτι οὐ δεῖ αἵρετικῶν εὐλογίας λαμβάνειν, αἵτινες εἰσίν ἀλογίαι μᾶλλον, ἤ εὐλογίαι”.
   
 9. Κανών ΛΓ’ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
  “ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι”.
 10. Κανών ΛΔ’ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου:
  “ὅτι οὐ δεῖ πάντα χριστιανόν ἐγκαταλείπειν Μάρτυρας Χριστοῦ, καί ἀπιέναι πρός τούς ψευδομάρτυρας, τοῦτ’ ἐστιν αἱρετικῶν, ἤ αὐτούς πρός τούς προειρημένους, αἱρετικούς γινομένους· οὗτοι γάρ ἀλλότριοι τοῦ Θεοῦ τυγχάνουσιν. Ἔστωσαν οὖν ἀνάθεμα οἱ ἀπερχόμενοι πρός αὐτούς”.
 11. Κανών ΛΖ΄ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
  “ὅτι οὐ δεῖ παρά τῶν Ἰουδαίων ἤ αἱρετικῶν τά πεμπόμενα ἑορταστικά λαμβάνειν, μηδέ συνεορτάζει αὐτοῖς”.
 12. Κανών Θ’ τοῦ Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας:
  “Ἐρώτησις. 
  Εἰ ὀφείλει Κληρικός εὔχεσθαι, παρόντων Ἀρειανῶν, ἤ ἄλλων αἱρετικῶν; ἠ οὐδέν αὐτόν βλάπτει, ὁπόταν αὐτός ποιῇ τήν εὐχή, ἤγουν τήν προσφοράν; 
  Ἀπόκρισις.
  Ἐν τῇ θεία ἀναφορᾷ ὁ Διάκονος προσφωνεῖ πρό τοῦ ἀσπασμοῦ: “Οἱ ἀκοινώνητοι περιπατήσατε”. Οὐκ ὀφείλουσιν οὖν παρεῖναι, εἰ μή ἄν ἐπαγγέλλωνται μετανοεῖν καί ἐκφεύγειν τήν αἵρεσιν”.
  Στούς πιό πάνω Κανόνες θά πρέπει νά προστεθοῦν καί οἱ:
 13. Κανών Β’ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου:

“Πάντας τούς εἰσιόντας εἰς τήν Ἐκκλησίαν, καί τῶν Ἱερῶν Γραφῶν ἀκούοντας, μή κοινωνοῦντας δέ εὐχῆς ἅμα τῷ λαῷ ἤ ἀποστρεφομένους τήν μετάληψιν τῆς Εὐχαριστίας, κατά τινά ἀταξίαν, τούτους ἀποβλήτους γίνεσθαι τῆς Ἐκκλησίας, ἕως ἄν ἐμομολοηγσάμενοι καί δείξαντες καρπούς μετανοίας κάι παρακαλέσαντες, τυχεῖν δυνηθῶσι συγγνώμης. Μή ἐξεῖναι δέ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις, μηδέ ἐν ἑτέρᾳ Ἐκκλησίᾳ ὑποδέχεσθαι τούς ἐν ἑτέρᾳ Ἑκκλησίᾳ μή συναγομένους. Εἰ δέ φανείῃ τις τῶν 
επισκ΄ποπων,η Πρεσβυτέρων ἤ Διακόνων, ἤ τις τοῦ κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινω[νω, καί τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι, ὥς ἄν συγχέοντα τόν κανόντα τῆς Ἐκκλησίας”.

 1. Κανών Α’ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, (ἐπικυρώνει τούς Κανόνες τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καί Ἀντιοχείᾳ Τοποικῶν Συνόδων καί τοῦ Ἁγ. Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας).
 2. Κανών Β΄ τῆς ΣΤ’ Οικουμενικῆς Συνόδου, (ἐπικυρώνει τούς Ἀποστολικούς Κανόνες, τούς Κανόνες τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καί Ἀντιοχείᾳ Τοπικῶν Συνόδων καί τοῦ Ἁγ. Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας).
 3. Κανών Α΄ τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, (ἐπικυρώνει τούς Ἀποστολικούς Κανόνες, τούς Κανόνες τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καί Ἀντιοχείᾳ Τοπικῶν Συνόδων καί τοῦ Ἁγ. Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας).

Ἡ Συμπροσευχή μέ αἱρετικούς Προσεγγίζονας τήν κανονική πράξη τῆς Ἐκκλησίας”οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι”

The purpose of the godlike beings is one: to become gradually perfect as God the Father to become “a god by Grace” , to attain Theosis, Deification, Christificication , Trinification.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Πως ο Θεός δημιούργησε τον ΧΡΟΝΟ…

Αγαπητοί φίλοι,
Επιτρέψετε μου παρακαλώ να προσπαθήσω να υποδείξω πως (με την βοήθεια της Παλαιάς Διαθήκης και μια από τις θεωρίες του Αϊνστάιν) ότι η Δημιουργία δεν έλαβε ΧΩΡΟ μέσα σύμπαν απεναντίας η Δημιουργία δημιούργησε τον ΧΩΡΟ του σύμπαντος. Θα προσπαθήσω επίσης να αποδείξω μέσα από την ίδια επιστημονική θεωρία ότι στην αρχή της Δημιουργίας υπήρξε κάποιος «τόπος» ο οποίος κάλλιστα μπορούσε να είναι ο Παράδεισος ο οποίος (θα δείξουμε πως) υπήρξε ανεπηρέαστος από τον χρόνο. Θα αρχίσω το δύσκολο αυτό επιχείρημα με το να περιγράψω πως, μέσα από την Δημιουργία της πρώτης ΥΛΗΣ ο Θεός δημιούργησε τον ΧΡΟΝΟ. Όλα αυτά για να πείσουμε τους αγαπημένους Έλληνες συνάνθρωπους μας επιστήμονες, ότι ο άνθρωπος δεν είναι απόγονος ούτε του πιθήκου ούτε και της αμοιβάδας και ότι η επιστήμη μπορεί να αποδείξει όταν θέλει την παρουσία Του θεού την στιγμή της Δημιουργίας ώστε όλοι να επιστρέψουν στην Ελληνορθόδοξη Πίστη των Άγιων μας Πατέρων όπου να μπορούν να προσμένουν με όλους τους υπολοίπους μας ως μέλοι του Σώματος Του Χριστού την Ουράνια τους κληρονομιά και τον Ουράνιο τους προορισμό.


Πως ο Θεός δημιούργησε τον Χρόνο.
Μείνετε μαζί μου παρακαλώ. Φαντασθείτε να είσθε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι με σβησμένα τα φώτα κρατώντας δίπλα σας και κοντά στο πάτωμα του κρεβατιού μια μπάλα του τένις.
Το σκοτεινό δωμάτιο θα το παρομοιάσουμε ως το ΚΕΝΟ το οποίο προϋπήρχε της Δημιουργίας, και την μπάλα ως ένα και μοναδικό μόριο της ΥΛΗΣ. Σηκώστε τώρα την μπάλα του τένις (το ένα μόριο) μέσα στο ΚΕΝΟ (δωμάτιο). Μόλις έχετε δημιουργήσει τον ΧΩΡΟ, τον Χώρο όπου βρίσκεται η μπάλα. Βλέπουμε εδώ πως, με το να δημιουργήσει ο Θεός ένα μόνο μόριο ΥΛΗΣ, δημιούργησε ταυτόχρονα και τον ΧΩΡΟ και την ΥΛΗ. Εάν ήταν δυνατό να είμεθα παρών (παρατηρηταί) εκείνη την στιγμή της πρώτης «φάσης» της δημιουργίας (ΥΛΗΣ/ΧΩΡΟΥ), θα διαπιστώναμε προσωπικά ότι η ύπαρξης του ΧΡΟΝΟΥ (η δυνατότητα μέτρησης του) δεν θα ήταν δυνατή μέσα από την παρουσία του ενός μορίου της ΥΛΗΣ μέσα στον ΧΩΡΟ. Ο ΧΡΟΝΟΣ που θα χρειαζόταν π.χ. η μπάλα του τένις (ΥΛΗ) που κρατούμε στο δωμάτιο (ΚΕΝΟ) για να συμπληρώσει ένα σωστό κύκλο γύρο από τον άξονα της είναι αδύνατο να μετρηθεί (καταγραφή) λόγω έλλειψης οποιουδήποτε άλλου σημείου αναφοράς. Σε αυτή την φάση της δημιουργίας ΧΩΡΟΥ/ ΥΛΗΣ, και στην απουσία του ΧΡΟΝΟΥ δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε και η ΤΑΧΥΤΗΤΑ (του ενός μορίου) η οποία «συμπάσχει» από έλλειψη σημείου αναφοράς. Είναι ακριβώς σε αυτή την «φάση» της Δημιουργίας στην απουσία του ΧΡΟΝΟΥ που μπορούσε να προϋπήρξε η Παράδεισος του Αδάμ και της Εύας, και θα βασιστούμε λίγο παρακάτω από μια θεωρία του Αϊνστάιν για να προσπαθήσουμε να απεικονίσουμε πως. Για να συμπληρώσουμε όμως ολοκληρωτικά την εικόνα θα βοηθηθούμε καλύτερα εάν πρώτα δοθεί επιστημονική εξήγησης τον για τον τρόπο με το οποίο ο θεός Δημιούργησε τον ΧΡΟΝΟ.

Ο Θεός Δημιουργεί τον ΧΡΟΝΟ, την στιγμή που Δημιουργεί ‘εισαγάγει’ στον ΧΩΡΟ ένα δεύτερο μόριο ΥΛΗΣ (μια δεύτερη μπάλα του τένις) Τα δύο μόρια έχουν τώρα μεταξύ των σχέσεις σημείων αναφορών τα οποία επιτρέπουν την μέτρηση του ΧΡΟΝΟΥ αλλά και της ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.
Εν συντομία, έχουμε δει πως δημιούργησε ο Θεός τον ΧΩΡΟ/ΥΛΗ με το να δημιουργήσει πρώτα ένα μόριο ΥΛΗΣ, και στην συνέχεια τον ΧΡΟΝΟ με το να δημιουργήσει ένα δεύτερο. Έχουμε επίσης εξηγήσει τους λόγους γιατί ,ο ΧΡΟΝΟΣ δεν μπορεί να υπάρξει στην απουσία λιγότερων των δύο μορίων ΥΛΗΣ.
Αυτό επίσης αποδεικνύει πως, πριν την Δημιουργία του κόσμου δεν υπήρχε ο ΧΡΟΝΟΣ
Αυτές οι προϋποθέσεις (συνθήκες) κάτω από την οποίες παίρνει (πήρε) υπόσταση ο ΧΡΟΝΟΣ μπορούν τον κατατάξουν ως «κάτι» το οποίο παίρνει υπόσταση ή έρχεται σε ύπαρξη μόνον μέσα από την παρουσία της ΥΛΗΣ. Αυτές ακριβώς οι συνθήκες οποίες μπορούν κάλλιστα να περιγραφούν ως ένας άλλος φυσικός νόμος του σύμπαντος εν σχέση με τον ΧΡΟΝΟ, θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε κάποιο θεώρημα ή συσχετισμό με τον ΧΡΟΝΟ ο οποίος θα μας είναι πολύ χρήσιμος μελετώντας τις πιθανότητες, η τυχών μας προσδοκίες πραγματοποιήσεως ταξιδιού μας στον ΧΡΟΝΟ

Ταξίδι στον ΧΡΟΝΟ
Έχουμε εξηγήσει τους λόγους γιατί ο ΧΡΟΝΟΣ δεν μπορεί να υπάρξει εις την απουσία της ΥΛΗΣ και έχουμε εξήγηση τον τρόπο με τον οποίο αυτός (ο ΧΡΟΝΟΣ) είναι εξαρτώμενος αυτής. Μπορούμε τώρα να παρουσιάσουμε την παθητική αυτή εξάρτηση της υπάρξεως του ΧΡΟΝΟΥ στην ΥΛΗ με την σκιά κάποιου ανθρώπου (ΧΡΟΝΟΣ) η οποία υλοποιείται στον τοίχο (έρχεται σε ύπαρξη) ακριβώς την στιγμή που ο άνθρωπος αυτός (ΥΛΗ) περνά από μπροστά του και την δημιουργεί. Το να ταξιδέψουμε τον χρόνο προς τα πίσω χωρίς την κίνηση του σύμπαντος που του (έδωσε) δίδει υπόσταση, είναι σαν να απαιτούμε, να απομονώσουμε την σκιά του άνθρωπου από τον άνθρωπο, και να την κάνουμε από μόνη της (την σκιά) να περιπατήσει πίσω! Εάν έστω όμως και θεωρητικά εάν κάποιος κατάφερνε π.χ να γυρίσει όλα τα πλανητικά συστήματα και τροχιές των πλανητών πίσω (για να κινηθεί η σκιά προς τα πίσω), ο ΧΡΟΝΟΣ του οποίου ρόλος είναι τύπου εξαρτώμενος η παθητικός, θα κατάγραφε αυτό το γεγονός…προς τα μπροστά!
Ο ΧΡΟΝΟΣ αντικατοπτρίζει την κίνηση της ΥΛΗΣ και αδιαφορεί ως προς την διεύθυνση αυτή κινείται.
Έχει Αρχή, «ταξιδεύει» μπροστά και προς τα έξω μαζί με το διαστελλώμενο σύμπαν, συμπορεύεται με αυτό, καταγράφοντας την κάθε κίνηση, το μεγαλείο αυτό της δημιουργίας Του Θεού της Κτίσεως έως το τέλος…το τέλος του σύμπαντος κόσμου.Το τέλος του κόσμου όπως έχει Αυτός (Ο Θεός) έχει ΕΙΔΗ προσδιορίσει! «Πίσω στον μέλλον» στους κινηματογράφους ΜΟΝΟΝ.
Παράδεισος (όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί από την επιστήμη).
Ερώτησης: Υπάρχουν επιστημονικές ανακαλύψεις οι οποίες επαληθεύουν τις Γραφές?
Στο βιβλίο του Ορθοδόξου Αρχιμανδρίτη Αστερίου Χατζηνικολάου με την ονομασία «Η Αρχή και το Τέλος του κόσμου» από όπου επήρα τις περισσότερες αυτές ωραίες πληροφορίες, υπάρχει μία μελέτη η οποία παρουσιάζει μια επιστημονική θεωρία που περιγράφει ένα « εκτυφλωτικό ΦΩΣ» την στιγμή της Δημιουργίας του κόσμου, το οποίο αποδεικνύει ότι όντως υπήρξε η φωνή η οποία ακούσθηκε να λεει: “γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς” Γενεσις 1:3.
Ένας ιερέας ονομαζόμενος Λεματρε ο οποίος ητο μαθηματικός και κοσμολόγος, μελέτησε τις φόρμουλες του Αϊνστάιν για να προσδιορίσει πως ακριβώς αυτές θα εφάρμοζαν εν σχέση με την στιγμή της Δημιουργίας του κόσμου. Το 1927 διατύπωσε την αρχή του ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Διατύπωσε δε την αρχή αυτή με το να «γυρίσει την εξέλιξη πίσω (με την βοήθεια της φόρμουλας) σε ένα σημείο όπου όλη η ΥΛΗ (όλοι οι γαλαξίες) συνκεντρώθηκαν εντός μίας σφαίρας η οποία δεν ήταν μεγαλύτερη από τον Ήλιο!!!…ΕΝΑ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΑΤΟΜΟ
Εάν επιτρέψουμε για ακόμα μία φορά να είμαστε «επί τόπου» παρατηρητές σε αυτό το πρώιμο στάδιο της Δημιουργίας, θα γινόμεθα αμέσως αυτόπτες μάρτυρες γεγονότων και καταστάσεων που μπορεί να έχουν μια παντοτινή αλλαγή σκέψεως και νοοτροπίας μας για Τον Θεό, την Αγία Γραφή και την Δημιουργία.
Θυμάστε την ΜΙΑ μπάλα του τένις? Θυμάστε πως το ένα μόριο ΥΛΗΣ δημιούργησε τον ΧΩΡΟ απουσία του ΧΡΟΝΟΥ? Το ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (ΥΛΗ) της θεωρίας του Αϊνστάιν μέσα στον ΧΩΡΟ που δημιούργησε ο Θεός προϋπήρξε στην απουσία του ΧΡΟΝΟΥ εις την αρχή της Δημιουργίας. “γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς” Γενεσις 1:3. Η απουσία ενός δεύτερου πρωταρχικού ατόμου (ένας δεύτερος ήλιος) καθιστούσε αδύνατη την ύπαρξη του ΧΡΟΝΟΥ. Σύμφωνα με την επιστημονικές έρευνες και μελέτες το ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΑΤΟΜΟ περιγράφεται από την επιστήμη ως μια «πύρινη θάλασσα ακτινοβολίας» το Φως από όπου όλα άρχισαν!
ΟΙ Δυο εποχές του Σύμπαντος.
Έχουμε μελετήσει για τις πιθανότητες της υπάρξεως ενός «πλανήτη φωτός» πριν από την λεγόμενη «μεγάλη έκρηξη» ενός πλανήτη ο οποίος υπήρξε αδιάφορος εις τον ΧΡΟΝΟ ( η μια μπάλα του τένις)
Μπορούμε τώρα να ρωτήσουμε με ασφάλεια τον εαυτό μας την επόμενη θεολογική ή επιστημονική ερώτηση. Εάν κάποιος κάποτε ζούσε πάνω σε εκείνο τον πλανήτη (ήλιο φωτός)… Ο Αδάμ και η Εύα μια σφαίρα όχι μεγαλύτερη από τον Ήλιο…Μπορούσε αυτή να είναι η Παράδεισος?
1η εποχή
Είναι γνωστό ότι η επιστήμη χωρίζει την ιστορία του σύμπαντος σε δύο εποχές. Η πρώτη για την οποία γίνεται λόγος είναι αυτή της επικράτησης της ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ την οποία και διαδέχθηκε η εποχή της ΥΛΗΣ. Κατά την διάρκεια της πρώτης εποχής η οποία και διάρκεσε 400.000 χρόνια, αυτά τα οποία αντιπροσωπεύουν το ΦΩΣ δηλαδή τα πρωτόνια και αυτά τα οποία αντιπροσωπεύουν την ΥΛΗ δηλαδή τα σωματίδια του πυρήνα παρέμεινα σταθερά όσο αφορά τον αριθμό τους.
2η εποχή
Η επιστήμη εξηγεί πως από το Φως μπορεί να δημιουργηθεί ΥΛΗ « Καθώς κοιτάμε όλο και πιο πίσω στην ιστορία του σύμπαντος,φθάνουμε σε μια εποχή, όποτε η θερμοκρασία ήταν τόσο υψηλή, ώστε οι συγκρούσεις μεταξύ των φωτονίων μπορούσαν να δημιουργήσουν υλικά σωματίδια από καθαρή ενέργεια…Δυο κβάντα ακτινοβολίας,δηλαδή δύο φωτόνια μπορούν νά συγκρουσθούν και να εξαφανισθούν και όλη η ενέργεια και η ορμή τους να διατεθεί για την παραγωγή δυο ή περισσοτέρων υλικών σωματιδίων. Στην θέση δηλαδή των εκπροσώπων του Φωτός που εξαφανίζονται παρουσιάζονται εκπρόσωποι της ΥΛΗΣ τα στοιχειώδη σωματίδια της, που συνδυαζόμενα στην συνέχεια θα δημιουργήσουν τους πυρήνες, τα άτομα της ΥΛΗΣ, τις διάφορες χημικές ενώσεις, εμάς τους ίδιους, όλο τον κόσμο όπως τον ξέρουμε σήμερα. Η «πρώτη ΥΛΗ» του κόσμου είναι το ΦΩΣ»!

Η μεγάλη έκρηξη (the big bang

Βλέπουμε τώρα πολύ καθαρά ότι η επιλογή κάποιων επιστημόνων να χρησιμοποιούν τις λέξεις «bιg bag» οι  οποίες περιγράφουν μια απροσδιόριστη η αγνώστου προελεύσεως ακράτητησ έκρηξης, αποκλείει σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις οι οποίες είναι σημαντικές ώστε να δώσει η επιστήμη εις Τον Δημιουργό μας Θεό την αρμόζουσα του θέση ενώπιον του κόσμου και της Δημιουργίας. Όταν ο αστρονόμος Βαρρυ Παρκερ μιλούσε για εκείνη την «έκρηξη» η οποία «εγένησε» το σύμπαν είπε: Μπορεί να νομίζεται ότι η έκρηξη (το εκτυφλωτικό φως) έλαβε ΧΩΡΟ μέσα στο σύμπαν το οποίο είναι άπειρο εν τούτης δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο αυτά έγιναν. Η μεγάλη έκρηξη δημιούργησε τον ΧΩΡΟ…πριν την μεγάλη έκρηξη δεν υπήρχε ούτε η ΥΛΗ ούτε ο ΧΩΡΟΣ ούτε ο ΧΡΟΝΟΣ. Αγαπητοί αδελφοί… Τι Υπήρχε ???

Πιστεύω πράγματι ότι ήταν ευλογία Θεού να μας βοηθησει «δούμε» την στιγμή πριν της Δημιουργίας του κόσμου όπου οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν στον νου ένα αποκρουστικό, ανέλπιδο ή αχανές σκοτάδι…όπου όμως άλλοι βλέπουν Τον (πριν και μετά της δημιουργίας) Θεό, στον Οποίο και σήμερα μιλούν προσωπικά,Τον γνωρίζουν σαν Φως, Το Αιώνιο Φως, Τον Τριαδικό Ταπεινό, Αγνό, Φιλάνθρωπο Θεό της Ορθοδοξίας μας.
Επιτρέψετε μου να κλείσω με μια περιγραφή του Άγιου μας Συμεών για Τον Θεό (το Θειο Φως).

«Ο Άγιος Συμεών στα γραφόμενα του, μπαίνει πάντοτε σε πολύ κόπο να ξεκαθαρίσει ότι Το Θειο Φως (Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα) είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Δεν είναι απλώς ένα Φως/Ακτινοβολια- μια άτονη φωτεινότητα όπως αυτή η οποία παράγει μία λάμπα η ο ήλιος. Το Θείο Φως είναι το ΠΡΟΣΩΠΟ καθ’ Εαυτό Του Θεού. Δεν είναι «προϊόν» του Θεού είναι ο Θεός ο ίδιος. «Το Φως Σου Ο Θεέ Εσύ Είσαι » γράφει… και επιστρέφει στο ίδιο σημείο αναφοράς πολύ συχνά!

Αποκάλυψις 21:6,7
Και πρόσθεσε: «Εκπληρώθηκαν όλα• εγώ είμαι το Α και ο Ω, η αρχή και το τέλος• εγώ σ’ όποιον διψάει θα δώσω δωρεάν να πιει από το νερό (το Πνεύμα της Αληθείας) που δίνει ζωή. 7Αυτά θα τα κληρονομήσει ο νικητής κι εγώ θα είμαι Θεός του, κι αυτός παιδί μου.

Από το Βιβλίο του Archimandrite A.S.Chajinikolou, “The beginning and the end of the world”, cosmology and the Holy Scriptures

http://www.greekorthodoxchurch.org
/
Θα βρείτε εδώ θέματα τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν όπως: Η ζωή μετά θάνατο, Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία και άλλα

Επιτρέψετε μου να υπηρετήσω με όποιον τρόπο μπορώ. Δεν ανήκω σε καμία οργάνωση (η οποία κάνει αυτό) και ούτε πληρώνομαι από κανένα. Ζητώ για μένα μόνο, να με θυμάστε στην άγια προσευχή σας.

Το αθρο βρισκεται και στην ακολουθη ιστοσελιδα

https://pneymatiko.wordpress.com/2008/04/23/%CE%A0%CF%89%CF%82-%CE%BF-%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F/

Κωνσταντίνος J.W

The 70 Apostles

From the Othodox Synaxarist

The Greek Othodox Church honours the 70 Apostles

Date of celebration: 04 / Jan/ each year. It was the WILL of the God/Father the Church to be creaded by the Holy Spirit the day of Pentecost with spesial canons (rules) Cannons of the Orthodox Church http://www.holytrinitymission.org/books/english/cannons_apostles_rudder.htm

that would enable Lord Jesus (God Logos ) to become high Priest (Hebrews 5:5) and the head of the Body the Church granding everything needed for Slavation with His Holy Sacments/Mysteries http://orthodoxwiki.org/Holy_Mysteries)

Effesians 1: 22 – 23
22 And he put all things in subjection under his feet. And this glorious Lord made him head of the Church, above all. 23 And this Church is his body, the complement of Christ, as a man and as the head of the Church; of Christ, who as infinite God fills everything with his omnipresent presence and grants everything to all his creations.

Biography
The Gospel of Luke in the tenth chapter informs us about these Apostles. They were chosen by Christ after the Twelve to assist His work, going first to every city and place, where He would then go. In this race, they had to pay all their activity, without losing a single moment. That is why he told them that they should not stop and greet anyone on the street. This, in turn, is a lesson for some spiritual workers, who waste hours and days chatting instead of teaching, and scandalizing instead of building. The Lord commanded the seventy Apostles not to have a suitcase with them, not a tray, not to hold shoes. Why; To show that the soldiers of Christ must have self-denial and be familiar with all deprivations. And to show that God accomplishes the greatest and most difficult tasks with little means. The Seventy carried out their mission with all precision and discipline when Christ was on earth. But even after His ascension and the formation of His Church, they did all their duty with zeal and self-denial.

The Fathers of the Church, of the first Christian period, tried to identify them by sampling persons of the New Testament, mainly from the book of Acts, as well as the Epistles of the Apostle Paul. The first attempt to compile lists of the names of the Seventy Apostles was made in response to the actions of the Gnostics, who had an unorthodox and erroneous reaction to the episcopal office and the uninterrupted apostolic succession and intended to promote persons with unquestionable Twelve Apostles. From the time of the first schism (867 AD), when the «παπικὸν πρωτεῖον ἐξῆλθεν πλέον τῆς θεωρητικῆς καὶ ἀορίστου μορφῆς τὴν ὁποίαν μέχρι τοῦδε διετήρει καὶ ἔλαβε πρακτικὴν καὶ ὡρισμένην μορφὴν ἐπικίνδυνον τὰς» The Seventy Apostles are especially promoted by the Orthodox Church, in reaction to the well-known positions of the Roman Catholic Church on the primacy of the Pope. That is why, although each of the Apostles regularly celebrates a special day, the Church has designated our own day for the common feast of those who suffered for the Gospel of the Son and the Word of God.

These were:

 1. Agabus, a prophet who prophesied the arrest of the Apostle Paul and the great famine in Jerusalem (Honored April 8 ).
 2. Akilas, disciple of the Apostle Paul, after his wife Priscilla, martyred (Honored July 14 , February 13 ).
 3. Amblias, Bishop of Odyssepolis (of Macedonia), settled under the Apostle Andrew and under the national appeals (Honored October 31 ).
 4. Ananias, a disciple of the Lord in Damascus, met Saul (Paul) blind at the Lord’s direction, whom he healed and baptized. He became Bishop of Damascus, finished by stoning (Honored October 1 ).
 5. Andronikos, Bishop of Pannonia (It is honored to find his Holy Relics on May 17 , July 30 and February 22 ).
 6. Apellis, Bishop of Smyrna (Honored on September 10 ).
 7. Apellis (other), Bishop of Thrace in Heraklion (Honored October 31 ).
 8. Apollo, Bishop of Caesarea (Honored December 8 ).
 9. Apfia (s) (or Apfion), it is clearly about the wife of the Apostle, which the Apostle Paul mentions in the letter to Philemon: “καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀγαπητῇ”. He martyred after the Apostles Dilimonos, Archippus and Onisimos during the reign of Nero (he is said to be Philemonos’ wife) (Honored on November 22 ).
 10. Aristarchus, Bishop of Apamea in Syria, beheaded by Nero (Honored April 14 and September 27 )
 11. Aristobulus, Bishop of Britain, brother of the Apostle Barnabas (Honored October 31 , March 15 ).
 12. Artemas, Bishop of Lystra (Honored on October 30 ).
 13. Archippus, student of the Apostle Paul in Colossae. It ended martyrdom on Nero (Honored November 22 , February 19 ).
 14. Incomparable, Bishop of Hyrcania, was martyred (Honored April 8 ).
 15. Achaean, a disciple of the Apostle Paul in Corinth, ended with hunger and thirst (Honored June 15 ).
 16. Barnabas or Josiah, Cypriot in his homeland, from the Hellenistic Jews of the island and from the tribe Levi. From Josiah, for his sweet sermon, he was renamed Barnabas, which means “prayer.” Companion of the Apostle Paul, preached the Gospel in Antioch, Jerusalem, Rome, Alexandria and Cyprus, where he was stoned and delivered to fire. He is the founder of the Church of Cyprus (Honored June 11 ).
 17. Gaius, Bishop of Ephesus (Honored November 5 ).
 18. Commended, Bishop of Carthage (Honored July 30 ).
 19. Epaphroditus (or Epaphras), Bishop of Kolofonos or Kolonis or Adrakis (Honored December 8 ).
 20. Erastus, treasurer of the Church of Jerusalem and Bishop of Paneados (Honored November 10 ).
 21. Hermes, Bishop of Philippi or Plovdiv (Honored November 5 ).
 22. Hermes, Bishop of Dalmatia (Honored March 8 ).
 23. Evvoulos, student of the Apostle Paul (Honored on February 28 ).
 24. Evodos, Bishop of Antioch, successor of the Apostle Peter (Honored on September 7 ).
 25. Zacchaeus, ruler of Jericho, called by the Lord (Honored April 20 ).
 26. Zenas or Zenon, Bishop of the Diocese of Laodicea (Honored on September 27 ).
 27. Herodias and Rhodians or Rhodios, Bishop of New Patras, follower of the Apostles. It was martyred by Jews and Gentiles or Bishop of Tarsus, follower of the Apostles Peter in Rome. He was beheaded by Nero after Olympus (Honored March 28 , November 10 ).
 28. James the Brother, brother of the Lord and son of Joseph the Minister, author of the eponymous Catholic Epistle and first Hierarch of Jerusalem. The Saint was martyred by the Jews (It is celebrated on October 23 , and Sunday after the Nativity of Christ).
 29. James the Alphaeus or Alphaeus, brother of Matthew the Evangelist (Honored October 9).
 30. Jason, Bishop of Tarsus, student of the Apostle Paul (Honored April 29 ).
 31. Judas James or Thaddaeus and Leviathan, brother in the flesh of the Lord and son of Joseph the Minister, and a genuine brother of James the Brotherhood (Honored June 19 ).
 32. June (ς), it is probably about the man Apostle, whom the Apostle Paul mentions in his letter to the Romans: Unfortunately, in the Synaxarists she was considered a woman, while in many codes it is correctly written: “(δνδρόνικος) συνεπόμενον ἔχων καὶ τὸν ὑπερθαύμαστον Ἰουνίαν”. Και το დისτιχο μαρτυρεί: «Ἰουνία (ς) τέθνηκε μηνὶ Μαΐῳ, ὃς πρῶτος ἐστὶν εἰσιὼν Ἰουνίου» (ΤιμάταιMay 17 , February 22 (finding Holy Relics)).
 33. Justus or Joseph or Warsaw or Jesus or Josiah, Bishop of Eleftheroupolis, the ally of Matthew, the brother god (Honored October 30 ).
 34. Caesar, Bishop of Koroni (Honored December 8 ).
 35. Karpos, Bishop of Veria or Veria of Thrace (Honored on May 26 ).
 36. Kifas (Honored December 8 ).
 37. Klimis, Bishop of Sardis or Sardiki (Honored on September 10 ).
 38. Kordatos, Bishop of Athens. It ended in martyrdom in Magnesia (It is honored on September 21 ).
 39. Quartus, Bishop of Beirut (HonoredNovember 10 ).
 40. Kriskis, Bishop of Carthage (Honored July 30 ).
 41. Linos, Bishop of Rome after the Apostle Peter (Honored November 5 ).
 42. Lucas or Lucius, Bishop of Laodicea in Syria, various of the Evangelist, “Blessed Paul in the letter to Timothy, witness” (Honored on September 10 ).
 43. Mark, (also John), Bishop of the Bible of Antioch, various of the Evangelist, “the Apostle Luke is remembered in the Act”. (Honored September 27 ).
 44. Mark (other), nephew of Barnabas, Bishop of Apollonia, different from the Evangelist and the previous one, “the Apostle is remembered in the epistles”. (It is honoredOctober 30 ).
 45. Matthias, who by lot replaced Judas the traitor and was counted among the Twelve (Honored August 9 ).
 46. ​​Narcissus, Bishop of Athens. It ended martyrdom (Honored October 31 ).
 47. Nakanor, deacon out of seven, finished on the same day after Archdeacon Sephanos (Honored July 28 ).
 48. Nymph, student of the Apostle Paul (Honored on February 28 ).
 49. Olympus, follower of the Apostle Peter in Rome. He was beheaded by Nero after Rodion (Honored on November 10 ).
 50. Onisimos, student of the Apostle Paul. It ended as a martyrdom in Potioli (It is honored on February 15, November 22 ).
 51. Onisiforos, Bishop of Colophon, accomplice of the Apostle Paul (Honored on September 7 ).
 52. Urbanos, Bishop of Macedonia, settled under the Apostle Andrew and under the national appellants (Honored October 31 ).
 53. Parmenas, Deacon of seven (Honored July 28 ).
 54. Patrovas, Bishop of Potiolon (Honored November 5 ).
 55. Poudis, follower of the Apostle Paul. He was martyred on Nero (Honored on April 14 ).
 56. Prochoros, Deacon out of seven, Bishop of Nicomedia, collaborator of the Evangelist John and in the writing of the Gospel (Honored July 28).
 57. Roufos, Bishop of Thebes in Greece. It ended martyrdom (It is honored April 8 ).
 58. Silas, Bishop of Corinth, accomplice of the Apostle Paul (Honored July 30 ).
 59. Siluanos, Bishop of Thessaloniki, accomplice of the Apostle Paul (Honored July 30 ).
 60. Simeon or Symeon or Cleopas, the brother god, second Bishop of Jerusalem, son of Joseph the Minister and brother of James. The Saint was crucified on Trajan (Honored April 27 , October 30 ).
 61. Stachys, Bishop (first) of Byzantium, established under Andrew the First Called (Honored October 31 ).
 62. Stefanas, student of the Apostle Paul (HonoredJune 15 ).
 63. Stefanos, first martyr and Archdeacon. Finished by stoning (Honored December 27 , August 2 , September 15 ).
 64. Sosthenis, Bishop of Kolofonos (Honored December 8 ).
 65. Sosipatros, Bishop of Konya, student of the Apostle Paul (Honored November 10 , April 29 ).
 66. Tertius, Bishop of Konya, student of the Apostle Paul (Honored October 30 ).
 67. Timothy, Bishop of Ephesus, disciple of the Apostle Paul, martyred (Honored January 22 ).
 68. Timon, deacon out of seven, Bishop of Vostra, finished martyr
 69. (Honored July 28 ).
 70. Titus, Bishop of Gortyn of Crete, student of the Apostle Paul (Honored August 25 ).
 71. Trofimos, follower of the Apostle Paul. He suffered a martyr’s death on Nero (Honored on April 14 ).
 72. Tychicus, Bishop of Chalcedon or Colophon, follower of the Apostle Paul (Honored December 8 ).
 73. Philemon, Bishop of Gazi, student of the Apostle Paul, martyred in the Colossi during the reign of Nero (Honored November 22 ).
 74. Philip, deacon out of seven, from Caesarea in Palestine, who baptized Simon the Magician and the Eunuch of Kandaki ( October 11 ).
 75. Philologist, Bishop of Sinope, established under Andrew the First Called (Honored November 5 ).
 76. Flegon, Bishop of Marathon. It ended with martyrdom
 77. (It is honored on April 8 ).
 78. Fourtounatos, student of the Apostle Paul. It ended martyrdom
 79. (Honored June 15 )

Priesthood (Eastern Orthodox Church) https://en.wikipedia.org/wiki/Priesthood_(Eastern_Orthodox_Church)
God bless

THE APOSTLES WERE RAISED TO HEAVENLY MYSTICS (PRIESTS) FOR THE SALVATION OF MAN

John 20: 21 “Then said Jesus unto them, Peace be unto you. As the Father sent me to finish the work of the salvation of men, so I send you to bring salvation to men ”.

The Holy Spirit appearing as tongs of fire (Acts 2-3) – AND THERE APPEARED UNTO THEM CLOVEN TONGUES LIKE AS OF FIRE “comes” to the Apostles and raises them to heavenly mystics. The Holy Spirit enlightens them and appoints them Apostles of the world for all eternity to come.
The Holy Spirit delivered to the Apostles 85 Holy Apstolic canons that included the WILL of God for the SAlvation of man.

http://www.holytrinitymission.org/books/english/cannons_apostles_rudder.htm

1st canon 1. A Bishop must be ordained by two or three other Bishops. The word Bishop primarily and properly is applied, in the divine and holy Scriptures, to God, who supervises and oversees all things in the universe 2nd canon 2. A Presbyter must be ordained by a single Bishop, and so must a Deacon and other Clergymen. 3rd Canon How to prepare Holy Communion . When our Lord Jesus Christ delivered to the Apostles the mystery of the divine service, he enjoined upon them not to celebrate it with any other species but (leavened) bread and wine mixed with water, after being Himself the first to do this at the time of the Mystic Supper, as is written in the Liturgy of St. James the brother of God: “of wine having mixed (the cup, that is) with water.”
The Holy Sacrament of the ordinations to Priests
These ordinations to Priests have allways taken place by the “laying of the hands” [A Tim 4:14 -14] “Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery”. [B Tim 1:6] “Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands” Lord Jesus is High Priest and Mediador to His FAther [Hebrews 5:5] “Christ did not take the honour of being High Priest by Himself. God Himself gave this honour to Him. You will be a priest forever in the priestly order of Melchizedek”. Lord Jesus never ceazes to be the ONLY High Priest of the Church that has the inviolable of Priesthood [Hebrew 7: 24] “But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood”. Priesthood (Eastern Orthodox Church)

https://en.wikipedia.org/wiki/Priesthood_(Eastern_Orthodox_Church)

Apostolic Succession
Apostolic succession is the tracing of a direct line of apostolic ordination, Orthodox doctrine, and communion from the Apostles to the current episcopacy of the Orthodox Church. All three elements are constitutive of apostolic succession.
It is through apostolic succession that the Orthodox Christian Church is the spiritual successor to the original body of believers in Christ (the One Church Ephesians 4:5) that was composed of the Apostles. This succession manifests itself through the unbroken succession of its bishops back to the apostles.
Apostolic Succession

https://orthodoxwiki.org/Apostolic_succession The Holy Sacraments /Mysteries

Holy Sacraments are also called Mysteries. During Baptism for instance a person is unided with God. We (the Church) we do not kow how this takes place. It is a Mystery to us! The sacraments are personal — they are the means whereby God’s Grace is appropriated to each individual Christian seperatly because easch and everyone has a personal relationship with God in Church! In most of the sacraments, the priest mentions the Christian name of each person as he administers the sacrament. [A Kor. 4:1] LET a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God http://orthodoxwiki.org/Holy_Mysteries
The priests do not perform the Holy Sacraments (Mysteries like Baptism, Priesthood Confession, Marriage, etr) by their own powers or on their own accord, but through the power of Lord Jesus (God Logos) and the priesthood of the Church they are clothed with, begotten through ordaining that was made through the Holy Spirit
The Holy Spirit (God) directs the Church to TOTAL TRUTH, and completes the Holy Sacraments (Mysteries) with His presence, enlightens clergy and Church members, shows the way to all people to Salvation (Sainthood) and vitalizes all creation. The Holy Fathers of the Greek Othodox Church say that the world is like a garden. The moment the garden will stop to produce fruit (Saints) the gardener (God) will stop to attend to it. That is when our Lords Second Coming will take place.
The Holy Seventy Apostles: their life and work. (right clic to English if needed)

https://www.ant1news.gr/eidiseis/article/556059/agioi-ebdomikonta-apostoloi-i-zoi-kai-to-ergo-toys (right clic and translate)

The Seventy carried out their mission with all precision and discipline when Christ was on earth. https://orthodoxwiki.org/Seventy_Apostles
The Fathers of the Church of the first Christian period, tried to identify them by sampling persons of the New Testament, mainly from the book of Acts, as well as the Epistles of the Apostle Paul. The first attempt to compile lists of the names of the Seventy Apostles was made in response to the actions of the Gnostics, who had an unorthodox and erroneous reaction to the episcopal office and the uninterrupted apostolic succession and intended to promote persons with unquestionable qualifications
The “new” Churches after the schism
THe first schism (867 AD), was a violation of the Symbol of Faith (Dogma) begoten during the Churches 1st Ecumenical Synod in 325 A.D in Nikea http://mb-soft.com/believe/txh/nicene.htm
and a disobedience to [Effesians 4:5-6] where Paul is very lucit of an very importand characteristic of the Church that can not be compromised 5 “One Lord, One faith, One baptism”. Futher more the following verse 6 Paul explains all of the reqazons why! 6 “One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all”.
The Western Christians (Rome) and all others following there after by abandoning the right faith in 1054 AC they ~lost the Apostolic Succession~, and the consequence is that their Sacraments are not valid. They are called Christians, but they lost the sanctifying power. They (Catholic Church and those following ) are not vine-branches (John 15). Without the right participation in the Holy Sacraments of the Orthodox Church, which sanctify man and through him the world, we cannot advance towards incorruptibility, which finally will lead to the incorruptible universe, the «New Heaven» and the «New Earth»,or the «New Jerusalem» (Rev.21), (2.Pet.3,12-13), (Rom.8,21-22), (Hebr.12,26-28).
Because of the introduction of the “Papal primacy” and the dangerus independence from the apostolic Church”, the Seventy Apostles who were ordained Bishops based on the divine begoten canons of the Church, are given primary attention and are especially promoted outwards by the Orthodox Church, in reaction to the well-known positions of the Roman Catholic Church on the primacy of the Pope. That is why, although each one of the Apostles is celebraded on special separaded day in Church, there is common feast of those who suffered for the Gospel of the Son and the Word of God
There was a Church allready present with ordained Bishops and Archiebishops before the Holy Bible started to show up the year 60 AD and Salvation was taking place with the Holy SAcraments alone. After Baptism, (redeeming of all sins/ Salvation) can be achieved with no education at all a Christian is not even required to be able to read! Obedience is everything needed and participation to 1) Divine Thanks, 2) Confession, 3) Holy Communion, 4) Fasting and 5) Prayer no education needed to particibate in none of the above! According to Church Tradition Saint Clement (Philippians 4:3) who sighted the Holy Cannons by sighing the last 85th one, is the Saint who informed us that the 85 Holy Cannons that the Apostles used in order to create Christian Churches around the world were written by Paul and Peter.
The Holy Bible is not a philosophica book it was writen as a Ecclesiastic book. The Holy Bible does not redeem sin needed for the return to the presence of God only Lord Jesus/God/Logos does with His Holy Sacraments can! [John 8:21] “You can not come to where I am going with sins”. The Holy Fathers are also very explisit about a certain aspect of the Holy Bible. “It can not be interpreded…it can only be given meaning to” by those (the Church) who wrote it!
In verse [Eph 2:8 ] or any othe verses of the Holy Bible we need to allways keep in mind that there was a Church present with Bihops and Arciebisisops that were Priets in His Church that were “clothed” Christ for the Salvation of man otherwise we will be mislead to spiritual death which is the eternal separation of man from God! !
In [Eph 2:8 ] for examble we read “For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God”,
The Grace of God talked about here in [Eph 2:8 ] that SAVES throught Faith (that was a gift from God), is the Life saving Divine Grace begoten during the Holy Sacrament of Baptism. “Having been baptized into Christ, and put on Christ (Gal 3,27), you have been made conformable to the Son of God; for God, having predestined us for adoption (Eph 1,5), formed us (Gn 2,7) according to Christ’s glorious body… You have become “Christs” by receiving the sign of the Holy Spirit. Everything that has happened to you has been in imitation of Christ, whose images you are’.Paul is pointing out to Church members throught [Eph 2:8 ] that they were saved because of their great Faith that was the reazon that they were led to Baptism! Paul was addressing Christian Church members as ~the creador of their Church~ who were allready SAVED by BAPTISM (Union with God/Salvation) as delivered by the Holy Spirit the day of Pentecost. They were SAVED because of their personal FAith to procced to Baptism and the life of the Church … and not because of their own works!
Bishops in His Church. The 70 Apostles
1.Agabus, a prophet who prophesied the arrest of the Apostle Paul and the great famine in Jerusalem (Honored April 8). 2. Akilas, a disciple of the Apostle Paul, after his wife Priscilla, martyred (Honored July 14, February 13). 3. Amblias, Bishop of Odyssepolis (of Macedonia), settled under the Apostle Andrew and under the national appellants (Honored October 31). 4. Ananias, a disciple of the Lord in Damascus, met Saul (Paul) blind at the Lord’s direction, whom he healed and baptized. He became Bishop of Damascus, finished by stoning (Honored October 1) 5. Andronikos, Bishop of Pannonia (It is honored to find his Holy Relics on May 17, July 30 and February 22). 6. Apellis, Bishop of Smyrna (Honored on September 10). 7. Apellis (other), Bishop of Thrace in Heraklion (Honored on October 31). 8. Apollo, Bishop of Caesarea (Honored December 8). 9. Apfia (s) (or Apfion), it is clearly a woman of the Apostle, mentioned by the Apostle Paul in the letter to Philemon. He martyred after the Apostles Dilimonos, Archippus and Onisimos during the reign of Nero (he is said to be Philemonos’ wife) (Honored on November 22). 10. Aristarchus, Bishop of Apamea in Syria, beheaded by Nero (Honored April 14 and September 27) 11. Aristobulus, Bishop of Britain, brother of the Apostle Barnabas (Honored October 31, March 15). 12. Artemas, Bishop of Lystra (Honored on October 30). 13. Archippus, student of the Apostle Paul in Colossae. It ended as a martyrdom during Nero (Honored November 22, February 19). 14. Incomparable, Bishop of Hyrcania, was martyred (Honored April 8). 15. Achaean, a disciple of the Apostle Paul in Corinth, ended with hunger and thirst (Honored June 15). 16. Barnabas or Josiah, Cypriot in his homeland, by the Hellenistic Jews of the island and by the tribe of Levi. From Josiah, for his sweet sermon, he was renamed Barnabas. A companion of the Apostle Paul, he preached the Gospel in Antioch, Jerusalem, Rome, Alexandria and Cyprus, where he was stoned and delivered to fire. He is the founder of the Church of Cyprus (Honored June 11). 17. Gaius, Bishop of Ephesus (Honored November 5). 18. Commended, Bishop of Carthage (Honored July 30). 19. Epaphroditus (or Epaphras), Bishop of Kolofonos or Kolonis or Adrakis (Honored December 8). 20. Erastus, treasurer of the Church of Jerusalem and Bishop of Paneados (Honored November 10). 21. Hermes, Bishop of Philippi or Plovdiv (Honored November 5). 22. Hermes, Bishop of Dalmatia (Honored March 8). 23. Evvoulos, student of the Apostle Paul (Honored on February 28). 24. Evodos, Bishop of Antioch, successor of the Apostle Peter (Honored on September 7). 25. Zacchaeus, ruler of Jericho, called by the Lord (Honored April 20). 26. Zenas or Zenon, Bishop of the Diocese of Laodicea (Honored on September 27). 27. Herodion and Rhodia or Rhodes, Bishop of New Patras, follower of the Apostles. It was martyred by Jews and Gentiles or Bishop of Tarsus, follower of the Apostles Peter in Rome. He was beheaded by Nero after Olympus (Honored March 28, November 10). 28. James the Brother, brother of the Lord and son of Joseph the Minister, author of the eponymous Catholic Epistle and first Hierarch of Jerusalem. The Saint was martyred by the Jews (It is celebrated on October 23, and Sunday after the Nativity of Christ). 29. James of Alphaeus or Alphaeus, brother of Matthew the Evangelist (Honored October 9). 30. Jason, Bishop of Tarsus, student of the Apostle Paul (Honored April 2 31. Judas James or Thaddaeus and Leviathan, brother in the flesh of the Lord and son of Joseph the Minister, and a genuine brother of James the Brotherhood (Honored June 19). 32. June (s), this is probably a man of the Apostle, mentioned by the Apostle Paul in the letter to the Romans (Honored on May 17, February 22 (finding Holy Relics). 33. Justus or Joseph or Warsaw or Jesus or Josiah, Bishop of Eleftheroupolis, the ally of Matthew, the brother god (Honored October 30). 34. Caesar, Bishop of Koroni (Honored December 8). 35. Karpos, Bishop of Veria or Veria of Thrace (Honored on May 26). 36. Kifas (Honored December 8). 37. Klimis, Bishop of Sardis or Sardiki (Honored on September 10). 38. Kordatos, Bishop of Athens. It ended in martyrdom in Magnesia (It is honored on September 21). 39. Quartus, Bishop of Beirut (Honored November 10). 40. Kriskis, Bishop of Carthage (Honored July 30). 41. Linos, Bishop of Rome after the Apostle Peter (Honored November 5). 42. Lucas or Lucius, Bishop of the Laodicean Church in Syria, different from the Evangelist. (Honored September 10). 43. Mark, (also John), Bishop of the Bible of Antioch, various of the Evangelist. (Honored September 27). 44. Mark (other), nephew of Barnabas, Bishop of Apollonia, different from the Evangelist and the previous one. (Honored October 30). 45. Matthias, who by lot replaced Judas the traitor and was counted among the Twelve (Honored August 9). 46. Narcissus, Bishop of Athens. It ended martyrdom (Honored October 31). 47. Nakanor, deacon out of seven, finished on the same day after Archdeacon Sephanos (Honored July 28). 48. Nymph, student of the Apostle Paul (Honored February 28). 49. Olympus, follower of the Apostle Peter in Rome. He was beheaded by Nero after Rodion (Honored November 10). 50. Onisimos, student of the Apostle Paul. It ended as a martyrdom in Potioli (It is honored on February 15, November 22). 51. Onisiforos, Bishop of Colophon, accomplice of the Apostle Paul (Honored on September 7). 52. Urbanos, Bishop of Macedonia, settled under the Apostle Andrew and under the national appellants (Honored October 31). 53. Parmenas, Deacon of seven (Honored July 28). 54. Patrovas, Bishop of Potiolon (Honored November 5). 55. Poudis, follower of the Apostle Paul. He was martyred on Nero (Honored on April 14). 56. Prochoros, Deacon of seven, Bishop of Nicomedia, collaborator of the Evangelist John and in the writing of the Gospel (Honored July 28). 57. Roufos, Bishop of Thebes in Greece. It ended martyrdom (It is honored April 8). 58. Silas, Bishop of Corinth, accomplice of the Apostle Paul (Honored July 30). 59. Siluanos, Bishop of Thessaloniki, accomplice of the Apostle Paul (Honored July 30). 60. Simeon or Symeon or Cleopas, the brother god, second Bishop of Jerusalem, son of Joseph the Minister and brother of James. The Saint was crucified on Trajan (Honored April 27, October 30). 61. Stachys, Bishop (first) of Byzantium, established under Andrew the First Called (Honored October 31). 62. Stefanas, student of the Apostle Paul (Honored June 15). 63. Stefanos, first martyr and Archdeacon. Finished by stoning (Honored December 27, August 2, September 15). 64. Sosthenis, Bishop of Kolofonos (Honored December 8). 65. Sosipatros, Bishop of Konya, student of the Apostle Paul (Honored November 10, April 29). 66. Tertius, Bishop of Konya, student of the Apostle Paul (Honored October 30). 67. Timothy, Bishop of Ephesus, disciple of the Apostle Paul, finished martyrdom (Honored January 22). 68. Timon, deacon out of seven, Bishop of Bostra, martyred (Honored July 28). 69. Titus, Bishop of Gortyn of Crete, student of the Apostle Paul (Honored August 25). 70. Trofimos, follower of the Apostle Paul. He suffered a martyr’s death on Nero (Honored on April 14). 71. Tychicus, Bishop of Chalcedon or Colophon, follower of the Apostle Paul (Honored December 8). 72. Philemon, Bishop of Gazi, student of the Apostle Paul, martyred in the Colossi during the reign of Nero (Honored November 22). 73. Philip, deacon of seven, of Caesarea in Palestine, who baptized Simon the Magician and the Eunuch of Kandaki (October 11). 74. Philologist, Bishop of Sinope, established under Andrew the First Called (Honored November 5). 75. Flegon, Bishop of Marathon. It ended martyrdom (It is honored April 8). 76. Fourtounatos, student of the Apostle Paul. It ended with martyrdom (Honored June 15).

Priesthood (Eastern Orthodox Church)
https://en.wikipedia.org/wiki/Priesthood_(Eastern_Orthodox_Church)

From Cyprus, the Island of the Saints Acts 13:4-5-6 God bless, remember us in your prayers

Psychiatric Ilnesses including the “OTHER PERSON” are descriptions of a demon personality take over!

The Holy Sacrament of Divine Baptism

[Mathew 10:1] “And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease”.

God created man and His angels in His Likeness which is Nous (mind) Logos Pneyma (spirit) in order for His creations to be able to know God personally. God is known by the Holy Fathers to be a PERSON because He is known to talk to people like Moses and His Saints PERSON to person.
Lucifer the devil and all of his demons are also known to be persons because they are also known to talk to people person to person! In [Matthew 4:9] this is what the devil says to Lord Jesus.  9 “And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me’. We now need to understand (clarify) where exactly all the demons went (where do demons live) after Adam and Eve were exiled from Paradise. One thing is for sure they do not live in horrible Hades they are terrified in going there!  
       
My name is legions…answered the demons

[Μαρκ:5-9] And they asked him, What is thy name? And he answered and said, My name is Ligions, because we are many here.

1 Sxizophrenia 2 Hysteria 3 Multible personalities 4 Cotard Delusion 5 Dissociative Identity, 7 Friends Invissible

[Ephesians 6:12]  “For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places”.

The devil seeks a take over!

The devil is a great con-person  who lives in the heart who seeks to misled a person in order to sin in any place hr sees a person is vulnerable. Beginning with near death experiences the devil can appear as “Jesus” an angel or a tunnel light in order to convince his victim of his great relationship with God in case the victim returns to its body. After returning to the body the victim will spend the rest of their lives describing the kindness of God, His great nature of understanding and forgiveness not ever knowing that all of this would have been a lot different for those like him not pure the heart after crossing the line of no return because only those pure can nsee God and live! [Mathew5:8] “Blessed are the pure in heart: for they shall see God” In [2 Cor 11:14]  we are informed that Satan (the Devil) is able at any time to transform even into an angel of light “And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light” Likewise it is impossible to see Lord Jesus/God Logos with out Baptism as delivered by the Holy Spirit the day of Pentecost that provides a union with God and a relationship with Him according to the free will of each and everyone! Every time someone “sees” a “Jesus” or angels or aliens WITHOUT having first the Divine Baptism begotten the day of Pentecost are actually seeing transformed demons!

[Genesis 3:21]: ‘Also for Adam and his wife the LORD God made tunics of skin, and clothed them.’.

By providing Adam and Eve leather tunics (a mortal body to aid them to live away from His presence of God transformed them so that their MINDS (body) to be with their HEARTS/psyche ONE and the same thing. This is because at the moment of physical death that was to come later the heart that is a person, remains to be the part upon which the Lord will recreate man according to his deeds at his Second Coming!  [Galatians 6:7] “7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
A healthy state of mind preconditions a healthy heart, which in turn will reflect a healthy mind! When speaking about the HEART, (soul) as meant in the Gospels we are speaking of a Person [1 Peter 3:4] “But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price”The heart is spiritual part of man and being that is one and the same thing with the mind it can be influenced by the devil who sees it and knows its weaknesses! The heart however is ill begotten and in need of a therapy! [Matthew 15-19] “FOR OUT OF THE HEART PROCEED EVIL THOUGHTS MURDERS ADULTERIES FORNICATIONS THEFTS FALSE WITNESS BLASPHEMIES”

The Heart

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.snopes.com%2Ftachyon%2F2013%2F04%2Fsoul-weight-21-grams.jpg%3Fresize%3D865%2C452&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.snopes.com%2Ffact-check%2Fweight-of-the-soul%2F&docid=64cX1PA2mpiX_M&tbnid=OpTtCK4AzBC0jM%3A&vet=10ahUKEwiKm4OZrJ_iAhUx4aYKHcWdCTkQMwhVKCIwIg..i&w=865&h=452&safe=strict&bih=625&biw=1366&q=heart%20soul%20person%20leaving%20the%20body%20at%20death&ved=0ahUKEwiKm4OZrJ_iAhUx4aYKHcWdCTkQMwhVKCIwIg&iact=mrc&uact=8#h=452&imgdii=OpTtCK4AzBC0jM:&vet=10ahUKEwiKm4OZrJ_iAhUx4aYKHcWdCTkQMwhVKCIwIg..i&w=865

The devil works to take over the heart by using demonic urgings                                                                                                              
The devil is a spiritual being and being as such he sees/knows the heart and knows its weakness. The devil is allowed to approach the heart through urgings. According to Saint Nicodimos, a mischievous thought are the “words/wispers of demons” and the forerunners of passions”. Adam and Eve were asked to confront these, however it was their passion/obsession to become like God like God is and so they ate the apple! These demonic urging/successions (logismoi in Greek) can only be recognized as harmful by the Baptized Greek Orthodox Christian person who knows he needs to acquire the morality of Christ (all virtues} and overcome all passions in order to acquire the type morality that will lead him to the Heavenly Kingdom. This is why when he comforts them he simply avoids them!                                        

Logismoi (Evil/demonic thoughts)                                                                            
http://saintandrewgoc.org/home/2014/3/7/logismoi-evil-thoughts.html

The devil can only actualize himself (take control of the heart/mind ) through man’s ill begotten passions. [Matthew 15-19] “FOR OUT OF THE HEART PROCEED EVIL THOUGHTS MURDERS ADULTERIES FORNICATIONS THEFTS FALSE WITNESS BLASPHEMIES” The most kown passions he uses in order to activate (take control) over the will of man are passions like vain glory, gambling, envy, jealousy, pride bitterness hatred etr
.

A Passion according to Saint John of the Ladder (the book the ladder of Virtues 6th century), is a -mischievous thought- that becomes nested in the soul (heart) that becomes a routine (habit) over a period of time, making the soul to be attracted to it, in a manner where the soul runs to it willingly (on her own accord) and not by enforcement. The ill begotten soul/mind willingly down falls to the somatic act of sin. Mans defence against all evil thoughts coming from the devil or evil spirits is man’s divine conscience which is a gift from God for self-protection from sin that does not interfere with man’s freedom.

The conscience
The conscience is known by the Holy Fathers of the Greek Orthodox Church to be ~the mind of our minds~ and it is a gift from God that assures the presence of Gods Will within man without depriving him from his other greatest gift their freedom. All those men and woman from all times that kept their conscience clean regardless of belief or religion they will inherit Paradise! According to the Holy Bible all those who have never heard of Lord Jesus will go to Paradise if they have kept their conscience/Law unsoiled! [Romans 2:14] “For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves”. The Heavenly Kingdom however belongs to those who were united with God through Baptism as delivered the day of Pentecost and through the therapy of the Church that provides the purity needed in order to kow/see God peronally! [Mathew5:8] “Blessed are the pure in heart: for they shall see God”
What are Passions? Passions are obsessions.
The devil always delivers evil thoughts (logismoi) based on the individuals passions that in essence are the obsessions that will allow the devil a take over or all of the right circumstances for an individual to sin!
https://orthodoxwayoflife.blogspot.com/2009/07/what-are-passions.html

The Horse Wagon (Body and Soul)
THe devil is allwoed to be a passenger on the wagon!

By taking over the Horse Wagon (Body and soul) demons manage to provoke man to steal, to kill. When taking over the heart/person, demons are known to be able to bring behaviours that are against nature on men and women known in psychiary as as Multible personalities, Cotard Delusion, Dissociative Identity, Friends Invissible, Hysteria, Sxizophrenia, and even suicide. The body of a person (body and soul) both, can be resembled with a horse wagon. The devil and evil spirits are present in everyone’s hearts however they only have authority to be passengers ~on the horse wagon~ .They do not have the authority to drive it. To be possessed describes a person whose will was willingly and entirely DELIVERED to the WILL OF THE DEVIL (allowing him to drive/take over the wagon) for one second, or for an unknown period of time! When the devil takes over the driver (HEART) the MIND which is one and the same thing with the HEART starts to display un natural behaviour signifying to the presence of demons who were given authority throught to drive the wagon (body and soul). Psychiatry reqoqnises these behaviours according to behaviour and discribes them as

1 Sxizophrenia 2 Hysteria 3 Multible personalities 4 Cotard Delusion 5 Dissociative Identity, 7 FriendsInvissible.

The ultimaded goal of the devil, is to bring on the type of despair to a person that will bring on the worst of all sins known as suicide in order to claim the souls for theirs the moment of death eternally!

To Cure Man “reverend Metropolitan I. Blaxos”                                                                    
The therapy of man, in essence, has to do with the cleansing of the nous (mind) and the heart (soul) of a man who is created in the image of God, the bringing back of the mind to the ancient primordial beauty (pure heart) and something more, his presence (union) with God. When man becomes a Temple of the Holy Spirit (Sainthood) then it can be said that a cure was accomplished. Those who were cured are God’s Saints.
 

Greek Orthodox Baptism

“Through the “rite of birth in God”, holy baptism, man’s nous (mind) is illuminated, freed from slavery to sin and the devil, and is united with God. During Holy Baptism, Jesus Christ Himself reshapes and makes man partaker of a divine nature. Having been baptized into Christ, and put on Christ (Gal 3,27), you have been made conformable to the Son of God; for God, having predestined us for adoption (Eph 1,5), formed us (Gn 2,7) according to Christ’s glorious body… You have become “Christs” by receiving the sign of the Holy Spirit. Everything that has happened to you has been in imitation of Christ, whose images you are

God blessA MIND WITHOUT A SOUL, IS LIKE A SHIP WITHOUT A RUDDER

Cognitive Sciences
A letter to Mr Gabrieli, (cognitive sciences) with brotherly love and respect requrding “the role of the soul on mind, psychiatry and psychology” Mar/2020
DearMr.Gabrieli,                                                                                                                                    https://ocw.mit.edu/courses/brain-and-cognitive-sciences/9-00sc-introduction-to-psychology-fall-2011/syllabus/meet-professor-john-gabrieli/

I had an invittion sir to attent some psychology lessons from the news letter of Psyxografimata (a Greek web page about psychology) that I receive from time to time. I desided to look you up sir in order to try to give asnwers to your questions based on knowledge begotten from the Saints of Greek Orthodox Church that was creaded by the Holy Spirit 2000 years ago. The Holy Fathers are known to receive their kowledge throught Revalation being that their purose of life is to achieve the type purity of the heart in order to enable their selves to know God personally! [Mathew5:8] “Blessed are the pure in heart: for they shall see God. This is why it is impossible for he Holy Fathers to consiter the knowledge of cognitive science without including the knowledge of man’s soul. It would be like talking about a ship without a rudder!
Before I go on sir I must inform you that according to the Holy Fahers of the Greek Orhodoc Church,  there are only 2 ways by which mam can aquire knowlage.                                                                                                                                                                                  THE TWO WAYS OF ACQUIRING KNOWLEDGE                                                                    [Colossians 2-8] “Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of man.”  The first way is known as Philosophy and is described to be begotten “a man centered way” because man allways has the first word according his own understanding, his own mind, his own logic that  many times is accompanied by man’s fantasia. Man’s logic and thinking process have the first word in formulating ideas in order to express ideas, opinions or visions, or in order to further benefit mankind in medicine and science. The second way in acquiring knowledge is for man;s Theosis is in essence the Truth needed to return to the presence of Creador God (Salvation) and it is begoten thought Revelation. This type kowledge is known to begoten the ~Christ centred~ way. The precondition of acquiring knowledge the Christ center way (Revelation) is that religious Life begining with Baptism that signifies the union of man with God is practiced according to the Will of the Triad God as delivered  2000 years ago the day of Pentecost.

John Gabrieli’s goal is to understand the organization of memory, thought, and emotion in the human brain. By combining brain imaging with behavioral tests, he studies the neural basis of these abilities in human subjects. In collaboration with clinical colleagues, Gabrieli also seeks to understand the brain abormalities that underlie neurological and psychiatric disease.

The Heart.jpg

THE HEART is a creation of God

Comenting on: THE IMAGES OF MIND                                                                                             Dear Mr.Gabrielt,                                                                                                                                  The natural abilities in human subjects as in Memory Thought and Emotion in the human brain, will provide new knowledge when man is examined as body and soul both!  Mental health overlooks the presence of the soul in a person and treats man as though he is -mind alone- and not -mind and soul- both. In order to understan what is needed to cure of man  (body and soul both)  we must examine his Saints who were cured by ~the therapy of His Church~, they became His Temple enabling their selves  back to the presence of their creator God!  (1 Corinthians 3 :16) Don’t you know that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and who was given to you by God”?  (2 Corinthians: 4:6). “God makes His Light shine in our hearts, to bring us the knowledge of God’s glory shining in the face of Christ.

THE SOUL                                                                                                                                                The soul is everything for man, we could say that it is the life and the god of our clay body. God gave the soul the possibility to give to the body life, to govern it, to put it to rest, to embrace it with its warmness. Without the soul our bodies would have been clay ashes and dust. The substance of the soul is a logical spirit that is lightweight and very wise that is thin and very peaceful sweet and meek created with Grace and beauty on bodily parts that are invisible and decent that are liked precisely to God and to the multitude of his Holy Angels. In the beginning (at birth) all of the souls of men and women are even brighter that the moon and the sun however as time goes by the soul reshapes its self-according to its deeds. The souls of the virtuous are not have the same brightness they are not alike. They differ in brightness according to their deeds in order to acquire virtues through their obedience to God. The more they get closer to God the more they are irrigated by the Grace of God and become “a god by the Grace of God” through a part take with the Holy Spirit. The longer an iron is placed in the fire the more it becomes brighter and warmer, the same happens to men and women the longer they stay in the fire (the Holy Spirit) through temperance fasting vigil and praying as commanded by the Holy Spirit (Apostles) the brighter their face shines from their cleanliness and the brightness.  [Acts 6:15] “And all that sat in the council, looking stedfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.” The same thing but on the opposite happens to sinners. The souls given to infants are sustained immaculate during pregnancy however after being born if they start to sin they start to darken and the more they roll in sin they more they become black and they become like black smoke. A lot of souls when they separate from their bodies they look like they are wounded others look like they are hungry and others are dressed with rugs.

A SOUL NOT OF THIS WORLD
[1 John 2:15-16]                                                                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=fCD-TmM4dGs

The Heart as mentioned in the Holy Bible is a creation of God .We will be able to picture it beter if we discribe it  ~as the body of Adam (person)~ before he was given a lether tunic ( the mortal body) in order he would be able to live on his own in the absence of Divine Grace of  his creador God that was doing everything for him (them) in Paradise. [Genesis 3:21] Also for Adam and his Eve the Lord God made tunics of skin, and clothed them. The type soul/heart and mortal body created for Adam, is a description of the indivitual PURE soul/heart/ of each and every indivitual born with earth!

THE MIND THE HEART AND THE CONSIENCE                                                                    When speaking about the HEART, (soul) as meant in the Gospels we are speaking of a Person [1 Peter 3:4] “But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price” The heart is the person that represents each and every one the moment of death when the soul exits the body. This is the heart/soul upon which Lord Jesus will restore man “to body and soul” again at His Second Coming according to each person deeds. [Galatians 6:7-8] “7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. 8 For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. If the heart (person) which is of a spiritual nature does not accept ~the revelation of the awareness of God~ which the hearts natural role, it is then replaced by the mind whose role is to deal with the knowledge of the material world! ! (Ephesians 1: 17-18). The heart accepts the revelation of the knowledge of God. Elsewhere this heart is replaced by the mind.

The CONSIENCE  is known by the Holy Fathers of the Greek Orthodox Church to be ~the Mind of our minds~ and it is a gift from God that assures the presence of Gods Will within man without  depriving him from his other greatest gift his freedom.  All those men and woman from the begining who kept their conscience clean regardless of belief or religion theywill inherit Paradise!  According to the Holy Bible all those who have never heard of Lord Jesus will go to Paradise if they have kept their conscience/Law unsoiled! [Romans 2:14] “For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves”. Furthermore, man was created so that his MIND (body) to be with his HEART/psyche to be ONE and the same thing. A healthy state of mind preconditions a healthy heart however the heart/soul is ill-begotten and in need of a therapy!  [Matthew 15-19] “FOR OUT OF THE HEART PROCEED EVIL THOUGHTS MURDERS ADULTERIES FORNICATIONS THEFTS FALSE WITNESS BLASPHEMIES”. This is why, Lord Jesus did not come to teach philosophically but THERAPEUTICALLY (to cure man from sin to enable him this way back to the presence of God [Mathew5:8] “Blessed are the pure in heart: for they shall see God”. http://www.johnsanidopoulos.com/2013/03/the-foundations-of-orthodox.html

Our Thoughts and Mental Health: An Orthodox Perspective  https://www.ancientfaith.com/podcasts/features/our_thoughts_and_mental_health_an_orthodox_perspective

PASSIONS are ILLNESSES OF THE HEART that are responsible for  psychiatric illnesses
What are Passions? Passions are fixed ideas or obsesions.
According to Saint John (6th century) who is the author of “The ladder of virtues”, a passion is a mischievous thought or reflection that burrows into the soul after a last longing exposure that brings about a familiar attraction that seems to become a natural part of one’s self that causes the soul to “run to it” (to the passion) willingly and not by force. Passions, not only hamper the normal functioning of the mind by captivating it and denying its freedom, they also have the ability by their un natureral presence in the heart -mind  to eventually alter the chemistry of the mind that is creaded to work    normaly ~sin free~ and make it ill.

Examble:  a person looses all sleep because of Jelusy and hatred (passions of the heart) of his next door neighour who is rich and good looking who he supects of having an affair with his wife. We see here how the passions in this man’s  heart became the reazon for the reaction of his brain to looseall sleep. This is where we can see that there are 2 doctors needed to cure the sleeping disorder of this man. Psychiatry will compromise the sleeping disorder by providing to the mind (body)  a sleeping pill which is a cure for the sleeping part of this man’s illness, however it can  not a cure the passions of Jelusy and hatred that causeed the sleeping  disorder. The heart can be cured from all sins and passions by Lord Jesus (God Creador) alone begining with Baptism,  for the purpose of His Coming and the creation of His Church was of ~a theraputical nature ~and not of a phiolosophical one!  [Mathew5:8] “Blessed are the pure in heart: for they shall see God

Passions (πάθος) are the emotions that control you. They include sexual desire, anger, envy, desire for material goods, rejection, fear and love to name a few. They are all desires that cannot be satisfied. A person can never gain all the material goodies they desire. A person will never gain all the recognition they feel they deserve. For instance they will always have a desire for tasty food, but if they fill their desire on a dyly basis they will propaply  get sick. The same goes for sex and many other desires. Passions are an expression of your ego-centeredness. It’s all about yourself and what you want for your own pleasure and gratification. In reality, personal passions are futile attempts to satisfy the spiritual longing by this world’s means and therefore are doomed to failure. Paul reminds us, Those belonging to Christ they (for His love)  have crucified the flesh with its passions and desires. (Gal 5:24) Jesus reminds us, From within, out of the heart of man, come evil thoughts, fornication, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, foolishness. All these things come from within and they defile man.” (Mark 7: 21-23) You can also look at the parable of the sower where Christ tells us about the seeds that were sown among the thorns. He tells His disciples, “As for what fell among the thorns, they are those who, hear, but as they go on their way they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature.” (Luke 8:14) The passions that come from your inner bodily programming do block you from your goal to be united with Christ. Passions are no more than forces that dominate your soul who will manifest their selves as sins and are etched into your brain and its neural structure, programing your automatic responses. They need to be rooted out, or overlaid with new programs. You can assume that some of this programing is hereditary. We know we inherit ancestral sin from Adam and Eve which in essence describes in theological terms the eternal separtion of man fom God!  This means this task is not a simple one. It requires God’s help along with a committed effort on your part. Traditionally the passions are gluttony, unchastity, avarice, anger, dejection, listlessness, self-esteem, pride and vainglory. We can think of them in two types: natural and unnatural passions. The natural passions depend on our physical nature and the maintenance of our physical being. These include our appetite for food, our fear of being harmed, and our sexual attraction to the opposite sex. These are all necessary for our preservation. They are a central part of our animal nature and common to all animals. These are not a problem unless they go beyond the need for self-preservation.

Saint Maximus says, “The natural passions become good in those who struggle when, wisely unfastening them from the things of the flesh, use them to gain heavenly things. For example, they can change appetite into the movement of a spiritual longing for divine things; pleasure into the pure joy for the cooperation of the mind with divine gifts; fear into care to evade future misfortune due to sin; and sadness into corrective repentance for present evil.”
Then there are the un-natural passions. These are our natural passions that we mistakenly connect with our longing for spiritual wholeness. We continually seek happiness only to find pain on the other end. Then feeling pain or dissatisfaction, we again seek more pleasure only again to find again pain. Saint Maximos reminds us, When man isn’t focused on distinguishing between what is spiritual and things of the senses he disobeys the divine command. He errs when the irrationality of feeling is the only form of discernment. He is captured by pleasure and avoidance of pain.

In search of ~MEMORY~
A central theme of Gabrieli’s research is memory in its different forms: the short-term recall that allows us to dial a phone number, our long-term memory of events and places, and the emotional associations that often color our factual memories. These different types of memory are mediated by different brain systems, and Gabrieli seeks to tease these systems apart and understand how they interact to shape our overall sense of the past.
Mr Gabriel there are indeed difrent “brain memory systems” when taking  about the memory of the Heart~  which represents the eternal person that will rerpresents man after the exit of his  soul from the body. I do not believe that the heart/soul will remember yestarday’s telephone talk when they were informed by a friend of the type jelly they smired on their toast or last weeks water bill! …. It would seem to me sir that none inportand everyday information will stay behind and burried along with the mind (body) the moment of death, and everything of essence will remainn in the heart in order to represent ~the person that we became to be~  for all Eternity! [Galadians 6:7] Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

BRAIN IMAGING (Fantacy and Imagination)
Fantacy…the greatest of illnesses of the soul for it is able to provide all of the exuses to keep man away from God. The consequences are devastanting because the mind in relation to Fantacy becomes like a captain who is given a boat paddle, and his imagination his dream and all the other non reazonable powers of the soul (fantacy) become like a deck man who was given the ship’s rudder!

Imagination                                                                                                                                    Imagination is the icon making power of the mind. Imagination is only known to being creative when ~the leader mind~ is directing the imagination. The leaded mind is consitered being passive/inactive, when imagination begins to direct the mind. When the imagination directs the mind (when the mind is left in a passive role) ~the leader mind~ becomes the servant of imagination and then the servant (the imagination) takes over and becomes the leader mind!
Dreams:Book by Arch Charalambou Vassilopoulos

BRAIN AND COGNITIVE SCIENCE (there is spitual presence and an interfearence in decision making for all mam kind from the begining of his creation.
Let us take as examble suicide
Mental illness is Not the cause of Suicide…Urgings from demons are.

It is despair that brings on suicide and not mental illness!  The will of the devil takes over the will of man making him sin (to commit suicide)  because the devil has the ability to energize his self and take over man’s will by taking advantage of man’s passions (weaknesses). Suicide is an act of despair brought on by submission to evil urgings (logismoi) coming from evil spirits a spiritual condition known to the Greek Orthodox as possession. Possession is a description of man’s will being submitted entirely to the will of the devil momentary or for a prolonged period of time! In order for evil spirits to “win over” a soul (to make someone commit suicide in this case), they use the most potent of their techniques which is to try to bring on to their victims the greatest amount of despair and disappointment that they can possibly can. Here are some examples in the Holy Bible that testify to the presence of the devil in man’s heart!  [Mark 9: 17,18] “And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit; 18 And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not. 22 And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him”
Psychiatric drugs lowers the possibility for suicide because of the type medicine that makes a person physically and mentally incapable of reacting to any serius desisions including suicide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        The HEART/soul is in the center of man’s psychosomatic self and it is considered to be with the MIND ONE and the SAME thing! The heavenly heart/soul which ~is a person~ is considered to be the most sagnificant of  the two ~heart /soul and  mind (body)~  because the mind  which is body,  will one day disolve and disappear after death. The heart/soul however that was creaded by God to live eternaly  is ill begotten with passions that are the reazons to “driving”  man to Sin. [Matthew 15-19] “FOR OUT OF THE HEART PROCEED EVIL THOUGHTS MURDERS ADULTERIES FORNICATIONS THEFTS FALSE WITNESS BLASPHEMIES” Furthermore vainglory, ego, envy, hatred, lustiness stinginess and greed are equally strong passions that siege the heart (self-will) and force the mind (body) in the un natural act of sin.                                                                                                                                                                     THE DEVIL (his role is limited by God)
The heart/soul is liken like a ~horse wagon where the driver is the Heart and the Horses are the Mind. The stranger passengers in the wagon below are none other than demon theives and liers that waite to take advandage of  the proper opportunity of weekness to take over the reins of the horses (the mind)  and drive the wagon to the nearest cliff  by replacing the will of the driver (heart)  with the will of the devil (possesion/suicide/crime)! 

The reward to his obidience.jpg                                                                                        Taking over the wagon…

The Invisible War… Urgings
Adam and Eve ate the apple because they wanted to become “a god” like God is. The devil in Paradise sow the thought (urgings) to them (to becoming a god)….and waited!  This type of interaction that takes place between the devil and man is known by the Holy Fathers as ~THE INVISIBLE WAR ~ As time went by, the devils URGINGS were transformed  in the hearts of Adam and Eve to the passions (illnesses of the heart) of ungreatfulness and jelusy towards the Person of God (Genesis 3:8 walking in the Garden) that eventually gave birth  to the Passion of EXPANSIONSIM (the obsession to becoming like God) drove them to eat on their own free will the apple! Of coure it must not escape our attention that Lusifer who was God’s archangel fell for the same sin of expansionsism when he tried to put his throne over the throne of his creator God .Must not also forget that all  the pagan emperors that slained thousands of God’s creation in the history of man demanded to be reffered to as being god! Being that  Greek Orthodox life and worship is centred on keeping a pure heart (Mathew 5:8) they are very aware of the urgings of the devil. The monks on Mount Athos teach we must  “see” urgings in our spiritual lives as aeroplanes. When you see them coming….do not let them land, ignore them!

Before creating His angels followed by creating  man God took a body of a man (Person) because He did not want his cretions to obay Him because they feared Him but because they loved Him. In the New Testment returning to the presence of God/Salvation is not about knowledge but about OBEDIENCE that based on the fact that  WE LOVE HIM! [John 14:21] “He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself unto him”.
The Triad God did not want Adam and Eve or any of His angels to OBEY HIM because they ~fear Him~ this is why they did not know Him as a cloud of thundering light and fire….He was known to them as a PERSON like they were persons to!  [Genesis 3:8] “And they heard the voice of the Lord God ~walking in the garden~ in the afternoon; and both Adam and his wife hid themselves from the face of the Lord God in the midst of the trees of the garden” God wants the same type obedience we showd to our own father when we were children. We would ask “can I go out and play dad” ? Being small children we would obey being that our parends were everything to us we trusted to their desisions because we trusted them we knew they loved us and we loved them to. This is why when dad saying no it would not bother us at all. We would simply go to the next question. “how about some ice cream”! A harmonic obedience based on our true love feelings for our Lord is a description of the relatonship of God with all of His Saints in His Heavenly Kingdom to come!
The ~abstinence from passions~ offered by Greek Orthodox Church’es way of life and Tradition, prevents the devil from ever being able to be activated.

The Foundations of Orthodox Psychotherapy by Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos http://www.sophia-ntrekou.gr/2014/10/oi-vaseis-tis-orthodoxis-psyxotherapeias.html

IERA PARADOSIS (HOLY TRADITION WHAT THE APOSTLES PREACHED AND THE CHURCH RECEIVED https://www.youtube.com/watch?v=-i0xH2NRUhs

THE 2 NATURES OF LORD JESUS If it is possible, let this cup pass from Me https://www.youtube.com/watch?v=PlrfqDGRwx0

GOD IS LIGHT AND THE SAINTS IN THE HOLY SPIRIT BECOME LIGHT
[Acts: 6-15] ” 15 And all that sat in the He face council, looking stedfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.
The Image and Likeness of God
https://www.youtube.com/watch?v=ezItFNpdnVY&feature=youtu.be

He followed Adam and Eve to their exile ….He assumed a human nature so man could know Him personally https://www.youtube.com/watch?v=D60ny23v_b8

God bless a fellow American who cares

Saint Nicholas the Bishop of Myra, to Santa Claus

Saint Nicolas.jpg

The Great Wonder Worker Saint Nicolas was lessen by history to a Santa!

Saint Nicolas is the greatest miracle making Saint in the history of man after Moses!

Saint Nicholas of Myra that lived between 15 March 270 – 6 December 342) , also known as Nicholas of Bari, was an early Christian Bishop of the ancient Greek maritime city of Myra in Asia Minor (Ancient Greek: Μύρα, modern-day Demre, Turkey) during the time of the Roman Empire. Saint Nicolas was present in the Church’s first Ecumenical Synod in 325 AC when the Holy fathers were delivering the ~Symbol of Faith~ that included the dogma of the ONE CHURCH in the world for the Salvation of man!                                     

THE SYMBOL OF FAITH (of the Orthodox) I st Ecumenical Synod of the Christian Church 325 A.D in Nikea                                                                     http://mb-soft.com/believe/txh/nicene.htm


Saint Nicolas a Lighthouse leading man kind to the only Salvation Truth there is!

Saint Nicolas is the greatest miracle making Saint in the history of man after Moses!
In early Christianity 3rd century, there was a very well known Church Bishop who was a member of the 1st Ecumenical Synod of the Christian Church (Greek Orthodox today) who became world known not only because he was a Great Wonder Worker (miracle maker) but because he had the reputation for ~secret gift-giving~, such as putting coins in the shoes to anyone leaving them out for him to see, or by giving money to pour families who had daughters with out dowry in order for them to be able to marry and not to be send away to become prostitutes. Before joining the Church and becoming Bishop he gave all of his personal property (he came from a rich family) to the poor. He wanted to travel one time to the Holy Land and on the way a great storm broke out and the ship was to be taken apart so the crew asked the priest to pray for he was a man of God…and the storm immediately stopped. One of the sailors, who climbed up to fix the sails slipped and fell to his death. Immediately the holy Bishop approached him and said: Christ my God who has authority over life and death resurrect this man…and he was resurrected. The miracles were not only countless, they were great and this is why he got the fame of being a Great Wonder worker. After the schism of the Church in 1054AC this great Saint of God that became renown all over the world was “set on the side” not to be known in a clever way. His very famous name of Saint Nic and his gift making virtues were kept, however he as the Bishop of Myra was replaced with a red costume, a sleigh and some reindeer! All of this was done because being Bishop of the first Church that was the ONLY Church in the world for the first 1054 years of Christianity, was standing as ~a lighthouse in the dark unfriendly night~ where Christians could be guided safely to the Truth of the Church of Lord Jesus and Salvation. Saint Nicolas is the the second greatest miracle making Saint ever lived, and his personal life is the greatest of testimonies of the validity of the Church He served as a Bishop and the relationship he had wit God when attracting the Grace of God for the abundance of his miracles.
Being disguised by history as a Santa Claus bearing gifts on a sleigh deprives Christians of the Church he served as a Bishop and everything delivered the day of Pentecost by the Holy Spirit for the Salvation of man!
The Greek Orthodox Church celebrates his memory 6 December each year.

Ierotheos Metropolitan of Naupaktos about Greek Orthodox Baptism
“Through the “rite of birth in God”, holy baptism, man’s nous (mind) is illuminated, freed from slavery to sin and the devil, and it is united with God.
How/why did this the second greatest miracle maker of man kind after Moses became an uknown imagination person to God’s Church who was named Santa Claus?

Saint Nicholas to Santa Claus
https://www.youtube.com/watch?v=59L_lt4U59A

St. Nicholas the Wonderworker and Archbishop of Myra in Lycia
https://oca.org/saints/lives/2016/12/06/103484-st-nicholas-the-wonderworker-and-archbishop-of-myra-in-lycia

A welcome ceremony of his Miracle making Holy Remains in Pereas. Right click to English please.
http://mporv.blogspot.com/2018/12/6-2001.html

What Is the Orthodox Church? – Fr. Andrew Stephen Damick
https://www.youtube.com/watch?v=95P744siC7U&feature=youtu.be

[Luke 14:26] “If anyone comes to me to be my follower, he does not deny his father and his mother and his wife and his children and his brothers and sisters, as long as they are his. an obstacle to his new life, he still does not renounce his life, when the need forced him to sacrifice, he can not be my student.

                                                                                     

Prophecy of Elder Joseph of Vatopedi monastery in Mount Athos

John 17. 3.jpg

The 3rd World War.                                                                                                                             Mount Athos where monks seek to expirience a live attestation of the reality of God!

It is well known God does not sent Prophets to nations he does not favor. There are no more prophets in the Jewish nation since the crucifixion of Jesus Christ who is considered by the Christian Orthodox Church to be God Logos. Jesus is the Logos of the Father, (God Logos)) the second person of the Holy Triad, and con substantial to the Father and the Holy Spirit.
The Apostles, the Saints and the Prophets, have One thing in common and that is the infallible Holy Spirit, therefore the things that they reveal to us are not only always true but they also express the Will, the Wisdom, and the All Knowledge of God. The prophecies you about to see were delivered beginning as early as the 4th century A.D. They started tthe 4th century with Saint Methodios, and continue thru out the ages with Orthodox Prophets such as Saint Tarasios, Leontios the wise, Saint Andrew who pretended to be unhinged, Saint Nielos, and Saint Kosmas the Etolian.

The prophecies describe a Third World War, which will begin when Turkey invades Greece. The most horrid war of all times, 18 nations battle ling out in Constantinople (Smyrna) against the blonde nation (……) and its allies that will have as consequence the “bloodiest war ever” known to man the number 700 million.

During this third world war those enslaving the world by diabolical means who have collected the wealth of all the nations are going to vanish during the war ~by the hand of their own armies~!

The nations serving pagan gods and their inhumane governments will turn their weapons -against each other- upon the command of Lord Jesus who they have persecuted for the past 2000 years. Greek people generally do want any harm come to Turkish people however because of the war one third of the Turkish nation will go to the depths of Asia, one third will become Orthodox Christian one third will vanish in the war. From the ashes of the war a New Byzantine Empire rises. According to prophesies the new empire will have as King a resurrected (by God) Orthodox monk named John, (Ioannis) who will then govern the world with the aid of 2 angels on his side (messengers from God) strictly by the law of God. He will be the “hand” of God for all matters and the remaining people on earth will have no doubt of John’s authority. The remaining powerful nations of the world opposing the new King (a man that is Holy) will -VANISH – by the hand of God.

The devil knows all these prophesies…however he allows people to believe that ~a new world order is coming~ so they can keep on their inhuman behaviour till he can collect their souls when they die during the bloodiest of wars of all history!
God loves all of His people in all Nations equally and this is why the prophesies belong to all.
My self my brothers and sisters I am like a mail man. I do not make the news…I only bring them!

Amazing Prophecy of Elder Joseph of Vatopedi monastery,
where monks seek to get a live attestation of the reality of God

A PICTURE OF PARADISE and the HEAVENLY KINGDOM

“You can not come to where I am going with sins”. [John 8:21]                                                  A “ PICTURE” OF PARADISE AFTER HIS SECOND COMING

PARADISE will be for all those who were GOOD FOR THOSE WHO KEPT THEIR CONSIENCE UNSOILED!

The conscience which is described to be LAW testifies to the present of God in the heart without His presence and without hindering man’s freedom! According to the Holy Bible Paradise will belong to those who have never heard of Lord Jesus who have kept their conscience/Law unsoiled! [Romans 2:14] “For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves”.

Paradise Kingdom.jpg

Icon: Paradise and the Heavenly Kingdom

THE HEAVENLY KINGDOM BELONGS ONLY TO THOSE BECOMING HOLY!              [Luke 17:21] No one will say, “Look here it is”! Or, “There it is!” because the Kingdom of God is within you”.

To most Christians the Heavenly Kingdom is a description of the HOLY CITY ( a place) known as the new Jerusalem [Rev 21:2]. In our picture shown above allow me for a few minutes to describe the bright light behind the couple walking as the Heavenly kingdom! To those who have had a personal relationship with God (His Saints) they reveal that the Heavenly Kingdom is not a place  but IT IS A WAY OF BEING! [Gal 2:20] “So that it is no longer I who live but it is Christ who lives in me” Paul admits that God (Christ) lives in him, making him this way part man and part god- a god-man by His Grace, a way of being never seen on heaven or earth before a new creation! [Galatians 6:15 “For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature”. The heavenly Kingdom is a description of the UNION of man with Triad God God Creator begotten and experienced from this here life. (Luke 17:21) No one will say, “Look here it is”! Or, “There it is!” because the Kingdom of God is within you”. This is how the Apostles and the Saints as new creations did/do their miracles…it is not man that does them it is the God (Holy Spirit) within!This union with God (holiness) is also described in the following two verses. [1 Corinthians 3 :16] Don’t you know that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and who was given to you by God”? [2 Corinthians: 4:6)]. “God makes His Light shine in our hearts, to bring us the knowledge of God’s glory shining in the face of Christ.
An important teaching of the Holy Fathers not known in the world today is that both the Heavenly Kingdom that is described as the Holy City coming from Haven and Hell will come into being (appear) at His Second coming when all souls will acquire a body again during the rendering of his Justice at which time “all will be judged out of those things which were written in the books, according to their works”. [Revelation 20:12] 12 And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. The description in [Galatians 6:7-8] also confirms the fact that the rendering of His Justice will be based on individual deeds. “7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. 8 For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting’.
The verse that is most revealing in the New Testament as to the most important spiritual condition needed for man in order to return to the presence of God is [Mathew 5:8] “BLESSED ARE THE PURE IN HEART- FOR THEY SHALL SEE GOD”. Adam and Eve who where/are persons, where given leather tunics (material bodies) in order to be able to cope in the absence of God in the new materialistic world they found their selves in after disobedience and not ever being able to become in His Likeness. [Genesis 3:21] “Also for Adam and his wife the LORD God made tunics of skin, and clothed them”
The death of their bodies then (the leather tunics) found their selves (their person/souls/hearts/everything they are) in Hades.The heart is known by the Holy Fathers to be the center of man’s psychosomatic self and the heart is considered to be a PERSON. [1 Peter 3:4] “But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price”. So the “heart” as mentioned in [Mathew 5:8] is the eternal heavenly person upon which God will recreate each and everyone to ~body and soul~ again according to their deeds at His Second Coming. The plan that God had for Adam and Eve (and all mankind) remained the same with the coming of the Logos of God (God Logos) who Adam and Eve knew in Paradise. [Genesis 3:8] “And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the afternoon; and both Adam and his wife hid themselves from the face of the Lord God in the midst of the trees of the garden” The UNION of man with God and the becoming a new creation (part man part god) and returning to the presence of God could not possibly be an endeavour that could be invented by the minds of men! This is why after the Lord resurrection the Holy Spirit delivered to the Apostles for the creation of His Church 85 Holy Apostolic Canons that including THE UNQUESTIONABLE WILL OF GOD for the creation of His Church, the Salvation of man, his Theosis, and the return to His presence!
CANONS OF THE APOSTLES http://www.voskrese.info/spl/aposcanon.html These Holy Apostolic Cannons that establish our Lords presence in His Church as High Priest and Mediator to His Father for each and everyone of us ensure mans freedom, they were set forth to free man from his biggest tyranny that is sin, and they are aimed to set man free from his biggest tyrant who is the devil.

LIFE AFTER DEATH BEFORE HIS SECOND COMING                                                           According to the Holy Fathers the Heavenly Kingdom (the city) and Hell are not present yet in the absence of a body after death. Paradise however where Lord Ascended after He had Resurrected can only be begotten by His Saints. The moment of death demons wait the souls with a list of life time sins of all those who were Baptized and entitled for Paradise. There is a trial that is going to take place between angels and demons that will determine the souls ~waiting place~ between Paradise and Hades till His Second Coming. Before returning to His Father the human nature in the godman Lord Jesus, was glorified with the Glory of His Divine Nature (God Logos) as it was before the world was! [John 17:5] “And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was”. Lord Jesus is now sitting to the right of the Father 2 natures One God! In the absence of the therapy delivered by the Holy Spirit at Pentecost man can not possibly see/know God in Paradise and live [Exodus 33:20] And he said, Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live. The Holy Bible I very clear as to who is able to see/know God. [Matthew 5-8] “BLESSED ARE THE PURE IN HEART- FOR THEY SHALL SEE GOD”. Demons taking part in these toll houses are fallen angels who God still loves they will always be a part of God’s kingdom and God gives them the right to part take in this trial of Truth so they can know first hand that all of His decisions will be fair beginning with Paradise and the rendering of His Justice at His Second Coming!
The Aerial Toll-houses in the pre-schism Western Church https://www.youtube.com/watch?v=cvDt5KYwg9k

THE 2 NATURES OF LORD JESUS If it is possible, let this cup pass from Me

HADES before His Second Coming                                                                                                  In the absence of the Therapy (from sin) of the Church where Lord Jesus is present with His Holy Sacraments as High Priest and Mediator to His Father, the moment of death will find all souls driven by demons to Hades. Man will continue to suffer eternally the consequences of Adam and Eves sin which is the eternal separation of man from God! [Exodus 33:20] And he said, Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live.
Even thought Lazarus was a very dear boyhood friend of Lord Jesus when dying the first time he went to horrible Hades because the Church and Lords Holy Sacraments like Baptism that PURIFIES the HEART and UNIDES MAN WITH GOD where not present yet! Lazarus the resurrected friend of Lord Jesus was the first Cyprus Bishop here in Cyprus (the second Christian Church created after the one in Jerusalem ) for 30 years after leaving Jerusalem, and he was known by his clergy to never ever smile. He was also known to often spit on the ground discreetly while making a bitter face. After many years of “questioning” he finally revealed the unbearable horror of Hades while there for 4 days (before resurrected by Lord Jesus) and also explained that it was impossible for anyone being there ever recovering from the shock of ugly things seen and experienced. Horrible Hades remains the same waiting place for those without Baptism till His Second Coming! Lazarus video of Church and His resting place http://www.cyprusisland.net/churches/church-saint-lazarus

THE HEAVENLY KINGDOM                                                                                                                “You can not come to where I am going with sins”. [John 8:21] After the rendering of His Justice Lord Jesus (God Logos) and His Saints are going to ascent to the Heavenly Kingdom. Those accenting along with Him, will not be “carried” by our Lord to the Kingdom (the city), they will ascent along because they will be able to! In the Heavenly Kingdom Lord Jesus will be God by nature, and His Saints will each be “a god by the Grace of God” ! The virtue by which each and every person is was created equal to all people that ever lived in all times needed to return to the preference of Creator God is a virtue that can be easily exercised by all people poor, rich, educated or not. It is the virtue of OBEDIENCE that must be given birth to by our TRUE FEELINGS OF FATHERLY LOVE tward Him! [John 14:21] “He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself unto him”

PARADISE AFTER our Lord ascents to the Heavenly Kingdom along with His Saints PARADISE (Adams and Eves) will become the resting place for all those who kept the Law that was unto their selves [Romans 2:14] “For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves”.
HADES Hades will no longer exist and it will be replaced by Hell!

GOD IS LIGHT AND THE SAINTS IN THE HOLY SPIRIT BECOME LIGHT                             [Acts: 6-15] ” 15 And all that sat in the He face council, looking stedfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.

WHAT THE APOSTLES PREACHED AND THE CHURCH RECEIVED

Remember me in your prayers please

God bless

THE LAND OF THE FREE BELOVED AMERICA?

Ιησους απο ουρανο.jpg

Prisoners of Consequences of Sins

The total of humanity is a prisoner of spiritual death beginning at birth with 2 of consequences of Adam’s and Eve’s sins. The first CONSEQUENCE INHERITED for each man and woman born is known as SPIRITUAL DEATH which in essence is the eternal separation of man from God and the second consequence is the death of the body. The second consequence was the introducing in our lives of hunger, pain, illness and finally the death of the body! The death of the body is considered by the Holy Fathers of the Greek Orthodox Church a gift from God for with out it man would not have a way to return to God’s domain.
It was the plan of God from the very beginning to create man to be able to part take UNION with his Creator God to become in His LIKENESS but on his own free will! God begun by creating man in His IMAGE alone which is ~Nous Logos Pneuma~ providing man this way the means by which to get to know His God personally, to obey Him and because he loved Him and to eventually become His LIKENESS which is described by the Holy Fathers as becoming “a god by the Grace of God” or a new Creation part man part god! The disobedience of Adam and Eve introduced sin within their hearts so the plan that God had for them (UNION with Him in their hearts ) could no longer take place. There was a provision within creation on the behalf of God that was to take place in case of sin transforming Paradise a world of Light to the Material dark Universe that we know today.
The historical place of Paradise: sorry in Greek only 1. http://www.oodegr.com/oode/genesis/adam4.htm#5 2. http://www.oodegr.com/oode/genesis/adam4.htm
In order for Adam and Eve to survive on their own as they wished in the absence of His Divine Grace that was doing everything for them they were provided bodies of flesh and blood that were described as leather tunics. [Genesis 3:21]: Also for Adam and his wife the LORD God made tunics of skin, and clothed them’.THESE LETHER TUNICS which are their flesh and blood were worn over their angelic type bodies of light in order to aid Adam and Eve adapt to the material world that came to being because of their disobedience and sins! Adam and Eve remained “inside” their flesh bodies while alive being fully aware of who they are and why they were here! After dying their souls;heart left their leather tunics (their mortal bodies) and went to a horrible Hades till His Second Coming! Lazarus the resurrected friend of Lord Jesus was the first Cyprus Bishop here for 30 years after leaving Jerusalem was known to never ever smile, to make bitter faces from time to time and then discreetly spit! After many years of “questioning” by the clergy in His local Larnaka Church he finally revealed the unbearable horror of Hades while there for 4 days (before resurrected by Lord Jesus) and also explained that it was impossible for anyone being there ever recovering from the shock of ugly things seen and experienced. Lazarus video of Church and His resting place http://www.cyprusisland.net/churches/church-saint-lazarus
All of Adams and Eves sins remained in their hearts during their exit from Paradise and any other sins acquired while alive on earth remained WITHIN THEIR HEARTS when they died! This is why the HEART is known to be a PERSON it represents EVERYTHING EACH AND EVERYONE OF US ARE AFTER IT LEAVES THE BODY! [1 Peter 3:4] “But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price”
THE PROPLEM IN RETURNING TO THE PRESENCE OF CREADOR GOD IS NOT ONLY THE BODY (the leather tunics begotten as a consequence from sin ) BUT THE HEART THAT HAD BECOME ILL BEGOTEN from daily life in the absence of God! [Matthew 15-19] “FOR OUT OF THE HEART PROCEED EVIL THOUGHTS MURDERS ADULTERIES FORNICATIONS THEFTS FALSE WITNESS BLASPHEMIES”
Lord Jesus/God Logos (the Logos of the Father) took upon Himself ~the flesh and blood of man likewise~ in order to become the firsrt born from the death “that in all things he might have the pre-eminence”[Hebrews 2.14] “Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil”; After dying SINNELESS and assenting to His Father Lord Jesus (God Logos) became the “head of the body the Church”. A head, is a head of a body and a body belongs to a head in a way they are undivided. Lord Jesus/God Logos became the High Priest of the Body the Church [Hebrews 4: 14] “For we have a great Priest who has gone into the very presence of God” He became High Priest and Mediator to His Father enabling those baptized and receiving the Holy Spirit within TO BE REDEEMED FROM ALL SIN, to purify the heart (only God can forgive sins) and become MEMBERS OF THE BODY [Α Colossians 1:18] “He is the head of his body, the Church; He is the source of the body’s life” During Baptism a person UNIDES WITH GOD (as God desired it from the beginning) and receives the gifts of the Holy Spirit however it is up to each and every individual to energize them or set them in motion at will based on their greatest gift from God which is their freedom. http://orthodoxinfo.com/general/stjohn_church.aspx You can understand now beloved how without Baptism that redeems ALL SINS ~life after death~ conditions will remain the same as before the coming of Lord Jesus where there was no hope no Salvation! Returning to the presence of God is only possible by those with a pure heart. [Matthew 5-8] “BLESSED ARE THE PURE IN HEART- FOR THEY SHALL SEE GOD”. ALL OTHERS CARRIYNG THE CONCEQUENCES OF THE PROPATERI SIN WILL NOT BE ABLE TO EVER KNOW GOD PERSONALLY NO MATTER HOW MUCH LORD JESUS LOVES THEM AND WANTS TO…. BECAUSE THEY WILL NOT EVER BE ABLE TO! Without the THERAPY FROM SIN provided by the Church life after death conditions will remain the same as before the coming of Lord Jesus and the creation of His Church where there was no hope no Salvation! [Exodus 33:20] And he said, Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live. Only Lord Jesus being present in His Church with His Holy Sacraments as High Priest and Mediator to His Father CAN SAVE Humanity!
Ierotheos Metropolitan of Naupaktos about Greek Orthodox Baptism “Through the “rite of birth in God”, holy baptism, man’s nous (mind) is illuminated, freed from slavery to sin and the devil, and is united with God. The word Salvation means “salvation from death” and the word “death” means the eternal separation of man from God!
[Revelation 21:6] “Lord Jesus Christ is the ALPHA and the OMEGA, the CAUSE of the CREATIONAL BEGINNING, the CAUSATION OF CREATION, the SUPREME and UPMOST PURPOSE FOR ALL CREATIONS
GOD IS LIGHT AND THE SAINTS IN THE HOLY SPIRIT BECOME LIGHT [Acts: 6-15] ” 15 And all that sat in the He face council, looking stedfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel. The Image and Likeness of God https://www.youtube.com/watch?v=ezItFNpdnVY&feature=youtu.be
I care God bless and remember me in your prayers please